Sprawozdanie z Ponadprogramowej Praktyki „OCHRONA ŚRODOWISKA WODNO-GRUNTOWEGO” w 2012r.

Sprawozdanie z Ponadprogramowej Praktyki „OCHRONA ŚRODOWISKA WODNO-GRUNTOWEGO” dla studentów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska

realizowanej w ramach projektu POKL „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

 

Informacje ogólne

Praktyka odbyła się w czerwcu (15.06.2012, 29.06.2012) i lipcu 2012 r. (9-11.07.2012). Celem było praktyczne zapoznanie się z technologią ochrony środowiska wodno−gruntowego zagrożonego w wyniku składowania odpadów przemysłowych oraz zanieczyszczonego produktami ropopochodnymi, a także związanych z tym problemami ochrony środowiska i technicznymi sposobami ich rozwiązywania.

W Praktyce uczestniczyło łącznie 60 studentów. Opiekę nad praktyką ze strony AGH sprawował dr inż. Robert Duda oraz dr inż. Tomasz Bajda, natomiast ze strony poszczególnych zakładów dodatkową opiekę sprawowali pracownicy oddelegowani przez swoje kierownictwo do tego zadania.

Przebieg praktyki

Program praktyki został zrealizowany w całości, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uczestnicy zostali zaznajomieni ze stosowanymi technologiami składowania odpadów przemysłowych i wydobywczych oraz ich rekultywacji, problemami ochrony środowiska na terenach zdegradowanych i stosowanymi metodami ich rozwiązywania, a szczególnie remediacji środowiska gruntowo−wodnego zanieczyszczonego produktami ropopochodnymi.

W kolejnych dniach praktyki studenci zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

  1. Problemy zagrożenia środowiska wodno-gruntowego związane z wydobyciem i planowaną stopniową likwidacją eksploatacji głębokiego złoża węgla brunatnego, wielkoobszarowym lejem depresji wód podziemnych wywołanym odwodnieniem górotworu, składowaniem odpadów wydobywczych na zwałowiskach wewnętrznym i zewnętrznym oraz składowaniem odpadów paleniskowych (produktów spalania węgla – popiół i żużel). Miejsce praktyki: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”, Rogowiec.

  2. Technologie remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego związkami organicznymi jak węglowodory i chlorowcopochodne, stosowane w Niemczech. Kryteria doboru i projektowania technologii remediacji oraz parametrów wykorzystywanego sprzętu. Miejsce praktyki: Zueblin – Ochrona środowiska Sp. z o.o., Kraków

  3. Zagrożenie i możliwości ochrony środowiska wodno-gruntowego w rejonie składowiska odpadów wydobywczych na przykładzie składowiska „Żelazny Most” w Rudnej k/Lubina ― składowisko odpadów poflotacyjnych rud Cu. Praktycznie zastosowanie metod ochrony środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem: system drenażu poziomego – drenaż pierścieniowy, drenaż podstawowy, rowy odwadniające oraz bariera studni drenażu pionowego. Miejsce praktyki: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny, Rudna.

  4. Problemy likwidacji wyrobisk zlikwidowanych odkrywkowych kopalni siarki w złożonych warunkach hydrologicznych, zatapianych w wyniku wodnego kierunku rekultywacji o funkcjach rekreacyjnych. Praktycznie zastosowanie metod rekultywacji terenów po zakończonej eksploatacji złóż siarki. Przekształcenia powierzchni terenu związane z byłą eksploatacją siarki metodą otworową w zlikwidowanej kopalni „Jeziórko”. Wizja lokalna na terenie, gdzie prowadzone są prace ziemne związane z regulacją stosunków wodnych. Praktycznie zastosowanie metod rekultywacji terenów po zakończonej eksploatacji złóż siarki.Miejsce praktyki: była Kopalnia Siarki „Machów” S.A. oraz Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w likwidacji, Tarnobrzeg

  5. Praktycznie zastosowanie metod remediacji środowiska gruntowo−wodnego zanieczyszczonego związkami ropopochodnymi (węglowodorami) i chlorowcopochodnymi: metoda in situ, metoda ex situ, metoda selektywnej remediacji (SRM), bariera (ekran) ochronny, stacja oczyszczania wody podziemnej i powietrza gruntowego. Zapoznanie się ze sprzętem używanym w technologiach remediacji. Miejsce praktyki: Hydrogeotechnika Sp. z o.o., Kielce

Wyżywienie

Uczestnicy praktyki mieli zapewnione wyżywienie (obiad) w wyłonionych punktach gastronomicznych zlokalizowanych w pobliży trasy dojazdowej do obiektów

Transport i środki ochrony osobistej

Studenci mieli zapewniony transport z terenu AGH do poszczególnych obiektów i z powrotem. Przewóz autokarem na poszczególne miejsca praktyki został zabezpieczony przez firmę transportową. Studenci posiadali wymagane środki ochrony osobistej – kaski i kamizelki odblaskowe, a także przeszli krótkie szkolenie BHP w zakresie niezbędnym do bezpiecznego poruszania się na terenie poszczególnych obiektów.