Sprawozdanie z Ponadprogamowej Praktyki „OCHRONA ŚRODOWISKA WODNO-GRUNTOWEGO” w 2011r.

Sprawozdanie z Ponadprogamowej Praktyki „OCHRONA ŚRODOWISKA WODNO-GRUNTOWEGO”

realizowanej w ramach projektu„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Informacje ogólne

Praktyka odbyła się w czerwcu 2011 r. Celem było praktyczne zapoznanie się z technologią ochrony środowiska wodno-gruntowego zagrożonego w wyniku składowania odpadów przemysłowych oraz zanieczyszczonego produktami ropopochodnymi, a także związanych z tym problemami ochrony środowiska i technicznymi sposobami ich rozwiązywania.

W Praktyce uczestniczyło 21 studentów. Opiekę nad praktyką ze strony AGH sprawował dr inż. Robert Duda, natomiast ze strony poszczególnych zakładów i instytucji dodatkową opiekę sprawowali pracownicy oddelegowani przez swoje kierownictwo do tego zadania.

Przebieg praktyki

Program praktyki został zrealizowany w całości, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uczestnicy zostali zaznajomieni ze stosowanymi technologiami składowania odpadów przemysłowych i wydobywczych oraz ich rekultywacji, problemami ochrony środowiska na terenach zdegradowanych i stosowanymi metodami ich rozwiązywania, a szczególnie remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego produktami ropopochodnymi.

W kolejnych dniach praktyki studenci zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

  1. Zagrożenie i możliwości ochrony środowiska wodno-gruntowego w rejonie składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych na przykładzie zespołu składowisk w Olkuszu: składowisko odpadów poflotacyjnych rud Zn-Pb, hałda żużla z huty Zn-Pb oraz składowisko odpadów komunalnych Olkusza w dawnym wyrobisku odkrywkowej eksploatacji rud Zn-Pb.Miejsce praktyki: Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A. w Bukownie, Termin praktyki: 14.06.2011 r.

  2. Problemy zagrożenia środowiska wodno-gruntowego związane z wydobyciem i planowaną stopniową likwidacją eksploatacji głębokiego złoża węgla brunatnego, wielkoobszarowym lejem depresji wód podziemnych wywołanym odwodnieniem górotworu, składowaniem odpadów wydobywczych na zwałowiskach wewnętrznym i zewnętrznym oraz składowaniem odpadów paleniskowych – produktów spalania węgla (popiół, żużel). Miejsce praktyki: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”, Rogowiec, Termin praktyki: 21.06.2011 r.

  3. Praktyczne zagadnienia związane z zagrożeniem wód podziemnych GZWP 330 „Gliwice” przez substancje niebezpieczne (związki baru, boru, strontu, arsenu) wymywane z odpadów produkcyjnych byłych zakładów chemicznych, unieszkodliwianiem odpadów i rekultywacją środowiska gruntowo-wodnego polegającą na usunięciu odpadów oraz ich przeniesieniu do szczelnych kwater nowo wybudowanego składowiska odpadów. Miejsce praktyki: składowiska zlikwidowanych Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach, Termin praktyki: 07.06.2011 r.

  4. Technologie remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego związkami organicznymi jak węglowodory i chlorowcopochodne, stosowane w Niemczech. Kryteria doboru i projektowania technologii remediacji oraz parametrów wykorzystywanego sprzętu. Miejsce praktyki: Zueblin – Ochrona środowiska Sp. z o.o., Kraków, Termin praktyki: 30.05.2011 r.

  5. Praktycznie zastosowanie metod remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego związkami ropopochodnymi (węglowodorami) i chlorowcopochodnymi: metoda in situ, metoda ex situ, metoda selektywnej remediacji (SRM), bariera (ekran) ochronny, stacja oczyszczania wody podziemnej i powietrza gruntowego. Zapoznanie się ze sprzętem używanym w technologiach remediacji. Miejsce praktyki: Hydrogeotechnika Sp. z o.o., Kielce, Termin praktyki: 17.06.2011 r.

Wyżywienie

Uczestnicy praktyki mieli zapewnione wyżywienie (śniadanie i obiad) w wyłonionych punktach gastronomicznych zlokalizowanych na trasie dojazdowej do obiektów lub w ich pobliżu.

Transport i środki ochrony osobistej

Studenci mieli zapewniony transport z terenu AGH do poszczególnych obiektów i z powrotem. Przewóz autokarem na poszczególne miejsca praktyki został zabezpieczony przez firmę transportową. Studenci posiadali wymagane środki ochrony osobistej – kaski i kamizelki odblaskowe, a także przeszli krótkie szkolenie BHP w zakresie niezbędnym do bezpiecznego poruszania się na terenie poszczególnych obiektów.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”, Rogowiec (fot.Michał Karpierz)

Składowiska zlikwidowanych Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach (fot.Michał Karpierz)