Sprawozdanie 2009-2012 WGGiOŚ Inżynieria i Ochrona Środowiska – kierunki zamawiane

Sprawozdanie 2009-2012

z realizacji Projektu : Inżynieria i Ochrona Środowiska – kierunki zamawiane.

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Kierunek : Ochrona Środowiska

Koordynator merytoryczny zadania
dr inż. Marzenna Chwastek

Główne założenia projektu związane są z rozwojem potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększeniem liczby absolwentów wybranych kierunkach kształcenia.

Projektowany efekt realizowany jest na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej na wybranych dwóch kierunkach : Inżynieria i Ochrona Środowiska.

Ochrona Środowiska jest kierunkiem prowadzonym na AGH tylko na tym Wydziale.

Realizacja głównego efektu Projektu obejmuje 3 główne cele:

  • organizację kursów wyrównawczych dla studentów I roku studiów,

  • stworzenie atrakcyjnego systemu stypendialnego dla najlepszych studentów,

  • podniesienie atrakcyjności kształcenia.

1. W celu ujednolicenia poziomu wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych wśród studentów I roku, corocznie realizowano bezpłatne zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku, I stopnia kształcenia w zakresie chemii i biologii. Różny poziom wiedzy prezentowanej przez absolwentów szkół średnich , skutkuje często trudnościami w zaliczaniu tych przedmiotów, co jest najczęstszą przyczyną rezygnacji ze studiów.

W ramach Projektu zostały przygotowane programy zajęć takich kursów oraz materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki kierunku . W latach 2009-2011 z tej formy skorzystało łącznie 300 studentów I roku kierunku Ochrona Środowiska (180 studentów – zajęcia z chemii, 120 studentów zajęcia z biologii. Wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatnie materiały dydaktyczne (biologia i chemia), przygotowane przez prowadzących zajęcia pracowników Wydziału związanych z kierunkiem Ochrona Środowiska (zadanie 10).

2. Kolejną formą wsparcia jest stworzony dla kierunku Ochrony Środowiska na potrzeby Projektu, program stypendialny (zadanie 6).

W każdym roku akademickim ( 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012) przyznawane są stypendia dla najlepszych studentów, stypendia znacznie wyższe niż te otrzymywane w ramach programu studiów. Stypendia otrzymało dotąd 141 studentów kierunku Ochrona Środowiska :

I stopnia – inżynierskich (17 stypendiów rocznie – łącznie 102 stypendia), oraz od roku 2010/2011 ( pierwszy nabór na studia magisterskie OŚ) także II stopnia – studiów magisterskich (13 stypendiów rocznie) – łącznie 39 stypendiów.

Program stypendialny prowadzony będzie na kierunku Ochrona Środowiska, do końca realizacji projektu ( 2015 rok.)

3.Jednym z najważniejszych celów projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia (zadanie14)

Realizacja tej części Projektu realizowana jest wieloetapowo.

Rozwijane są i unowocześniane programy nauczania ze szczególnym uwzględnieniem pogłębienia umiejętności praktycznych studentów. Zwiększony został zakres zajęć laboratoryjnych, dodatkowych praktyk i wyjazdów terenowych, staży studenckich, zajęć językowych.

W celu podniesienia atrakcyjności zajęć kierunkowych przygotowano:

  • nowe, szczegółowe, atrakcyjne programy zajęć z przedmiotów : Monitoring Środowiska i Inżynieria Geochemiczna oraz unowocześniono program praktyk terenowych : Kartowanie geochemiczne i Metody geofizyczne w Ochronie Środowiska (I stopień kształcenia – 2009/2010),

  • przygotowano komplet materiałów dydaktycznych w formie multimedialnej (2010),

  • uzupełniono sprzęt potrzebny do prowadzenia praktyk. Dokonano zakupu: próbników glebowych, peHametrów terenowych oraz georadaru PROEX z wyposażeniem, wykorzystywanych tylko do celów dydaktycznych kierunku Ochrona Środowiska (2010),

  • opracowano materiały 2 skryptów do zajęć z zakresu biologii i geochemii (2010).

  • dla II stopnia kształcenia organizowane są cykle wykładów tzw. zamawianych prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin przemysłu lub wybitnych przedstawicieli świata nauki w dziedzinach związanych z Ochroną Środowiska. Są to zajęcia ponadobowiązkowe, mające na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia i poszerzenie oferty dydaktycznej skierowanej przede wszystkim do studentów studiów magisterskich.

W roku akademickim 2011/2012 został zorganizowano cykl wykładów z udziałem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, AGH oraz Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zajęcia prowadzone były w 3 blokach tematycznych, w wymiarze 30 godzin/semestr. Obejmowały mi in. tematykę :

Wpływu eksploatacji surowców mineralnych na środowisko, zagrożenia ze strony kopalń (podziemnie, odkrywkowe, otworowe, ługowanie, składowanie odpadów poeksploatacyjnych),

Surowce mórz i oceanów – współczesność, nadzieje i zagrożenia

(energia z oceanu, surowce energetyczne: ropa, gaz, hydraty gazowe, źródła alternatywne: pływy, fale, wiatr, gęstość, etc., przyszłość wybranych surowcówi problemy eksploatacyjne, zanieczyszczenie oceanów – naturalne i antropogeniczne).

Metody pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, promieniowania, hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego,

Metody i techniki teledetekcyjne.

Zajęcia skierowane były do studentów wszystkich specjalności II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska (125 osób).

Wykłady zamawiane będą kontynuowane w następnych latach ( 2012/2013 i 2013/2014).

 

  • W roku 2010/2011 (60 uczestników) i 2011/2012 (60 uczestników) zostały zorganizowane, dla studentów II stopnia kształcenia, kierunku Ochrona Środowiska, wyjazdy terenowe i praktyki nie objęte programem studiów, umożliwiające pogłębienie umiejętności praktycznych oraz przybliżające studentom miejsca ich przyszłej pracy.

5-dniowe praktyki realizowane były w firmach związanych związanych z Ochroną Środowiska (np. kopalnie, przedsiębiorstwa związane z ochroną wód, oczyszczalnie ścieków, odpadów, organy zarządzające ochroną środowiska, ochroną przyrody).

Zajęcia terenowe obejmowały m in. tematykę : zagrożeń środowiska wodno-gruntowego w rejonie eksploatacji złoża węgla brunatnego, w rejonie składowiska odpadów wydobywczych na przykładzie zespołu składowisk w Rudnej k/ Lubina, problemów likwidacji wyrobiska kopalni siarki „Piaseczno”, praktycznego zastosowania metod remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego związkami ropopochodnymi (węglowodorami) i chlorowcopochodnymi i inne.

Po zakończeniu zajęć studenci otrzymywali każdorazowo certyfikat ukończenia dodatkowych zajęć praktycznych z zakresu Ochrony Środowiska.

  • W roku akademickim 2011/2011 zostały zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Kurs obejmował 44 godziny nauki specjalistycznego, technicznego języka angielskiego i był przeznaczony dla studentów I stopnia kształcenia (VI semestr). Pozwoliło to na podniesienie atrakcyjności kierunku, poprzez umożliwienie rozwinięcia umiejętności językowych studentóww zakresie specjalistycznym, a w konsekwencji ułatwienie studentom dostępu do specjalistycznej literatury fachowej a także,w przyszłosci podniesienie ich wartości na rynku pracy.

Studenci biorący udział w kursie (30 osób) otrzymali certyfikat ukończenia specjalistycznego kursu j. angielskiego, z zakresu Ochrony Środowiska.

Pełna oferta związana z podniesieniem atrakcyjności kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska skierowana była do wszystkich studentów kierunku ( I i II stopień).

4. W ramach Projektu tylko dla potrzeb dydaktycznych kierunku Ochrona Środowiska zostało unowocześnione laboratorium analiz środowiskowych a także powstało, całkowicie z funduszy Projektu nowoczesne laboratorium biotechnologiczne (zadanie 16).

Modernizacja laboratorium analiz środowiskowych (zadanie 15 – 2009-2011) polegała na doposażeniu już istniejącego laboratorium i ukierunkowanie go na potrzeby nowoczesnych zajęć dydaktycznych. Zakup sprzętu i odczynników umożliwił poszerzenie, oferty dydaktycznej, zgodnie z założeniami Projektu, w kierunku praktycznym.

W roku 2010 rozpoczęto przebudowę i modernizację sali wykładowej z przeznaczeniem na nowoczesne Laboratorium biotechnologiczne. W latach 2011 i 2012 trwało wyposażanie laboratorium w nowoczesne wysokiej klasy urządzenia ( m in. bioreaktor, spektrofotometr) oraz sprzęt laboratoryjny i odczynniki. Laboratorium zostało także wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Aktualnie prace są już prawie zakończone i od nowego roku akademickiego (2011/2012) studenci kierunku Ochrona Środowiska maja możliwość korzystania z bardzo nowoczesnego laboratorium odbywając tam zajęcia kursowe, fakultatywne, prowadząc doświadczenia przy wykonywaniu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Wydział zyskał możliwość prowadzenia atrakcyjnych zajęć dydaktycznych z zakresu: biologii, mikrobiologii, bioidykacji i monitoringu środowiska, skażeń środowiskowych metod przygotowania prób środowiskowych do analiz, biotechnologii, głownie w zakresie zajęć praktycznych.