Sprawozdanie 2009-2012 WGGiIŚ

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w okresie wrzesień 2009 – wrzesień 2012.

W dotychczasowym okresie realizacji projektu dla studentów WGGiIŚ przewidziano następujące formy wsparcia:

 • stypendia,
 • kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki,
 • wykłady zamawiane dla I i II roku,
 • praktyki studenckie,
 • staże,
 • zajęcia fakultatywne,
 • kurs specjalistyczny z języka angielskiego.

Dla podniesienia atrakcyjności kształcenia dokonano również zakupu oprogramowania które zostało zainstalowane w pracowniach komputerowych WGGiIŚ AGH i jest wykorzystywane w czasie zajęć dydaktycznych:

 • program Expert Choice, 50 licencji, ćwiczenia projektowe z przedmiotu „Ocena oddziaływania na środowisko”
 • program Zuzia, 30 licencji, ćwiczenia projektowe z przedmiotu “Techniki i wykorzystanie rekultywacji”
 • program What if?, 24 licencje, fakultet “Metody geoinformatyczne w kształtowaniu przestrzeni”,
 • program Community Viz, 24 licencje, fakultet “Metody geoinformatyczne w kształtowaniu przestrzeni”,
 • program Arc GIS, 25 licencji (coroczne uaktualnienie) fakultet „Zastosowanie systemów informacji geograficznej w inżynierii środowiska”.

Stypendia.

Stypendia w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie są wypłacane dla 16 najlepszych studentów I, II i III roku I stopnia kształcenia i 15 studentów I i II roku II stopnia kształcenia.

W dalszym okresie realizacji projektu stypendia będą wypłacane również dla 16 studentów IV roku I stopnia.

Kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Kursy organizowane były w semestrach zimowych w latach akademickich 2009/10, 2010/11 i 2011/12. W każdym roku akademickim w każdym z kursów wzięło udział po 60 studentów pierwszego roku.

Wykłady zamawiane dla studentów I i II roku I stopnia kształcenia.

Wykłady zamawiane dla studentów I roku prowadzone były przez zaproszonych specjalistów z zakresu inżynierii i ochrony środowiska:

 • Małgorzatę Mrugała – Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UM w Krakowie,. Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 • Bolesława Michałowskiego – Dyrektora Handlowego Regionu Południowo-Wschodniego, ASA. Eko Polska sp. z o.o.,
 • Janusza Wójcika – Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Południowy Koncern Energetyczny SA,
 • Krystynę Szymańską – Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej,
 • Annę Szczęch – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • Jerzego Wertza – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie,
 • Janusza Dańko – Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Elektrociepłownia Kraków SA
 • Ryszarda Listwana – Zastępcę Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
 • Bożenę Kotońską -Z-cę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator Przyrody

Przewodnim celem wykładów na II roku było poszerzenie wiedzy studentów z zakresu wybranych technologii przemysłowych należących do najważniejszych obszarów gospodarki naszego kraju a jednocześnie stanowiących znaczące źródła emisji substancji do środowiska. Jest to wiedza która w znaczącym stopniu pozwoli studentom zrozumieć i właściwie wykorzystać w praktyce zalecenia Unii Europejskiej w zakresie zintegrowanego zapobiegania i ograniczenia emisji do środowiska (IPPC) oraz najlepszych dostępnych technologii (BAT). Wykłady dotyczyły takich dziedzin przemysłu jak: metalurgia żelaza i metali kolorowych, przemysł materiałów budowlanych oraz energetyka.

Praktyki studenckie.

Każdego roku w lipcu organizowano 5-cio dniowe praktyki studenckie skierowane do I i II roku I stopnia i I roku II stopnia.

a) Hydrologia i nauki o Ziemi – I rok I stopnia

W czasie praktyki studenci zapoznawali się z budową geologiczną i podstawowymi formami geomorfologicznymi zwiedzanych terenów z uwzględnieniem ich znaczenia dla kształtowania się stosunków wodnych, a także z kartowaniem hydrogeologicznym, pomiarem stanu wód i natężenia przepływu w rzekach i ciekach. Poruszane też były zagadnienia wiążące się z zabytkowymi obiektami architektonicznymi i kulturowymi w odwiedzanym terenie. Zdobyta wiedza praktyczna będzie stanowić podstawę dla rozwiązywania zagadnień związanych z oceną środowiska wodnego, jego zagrożeń i ochrony. Praktyki były organizowane w okolicach Krakowa, Muszyny, Piwnicznej i Krynicy Zdrój.

b) Technologie przemysłowe – II rok I stopnia

Praktyki były prowadzona w Krakowie (2010 i 2011) na terenach ArcelorMittal Poland S.A. i w Białym Dunajcu (2012). W czasie praktyk studenci poznawali zagadnienia związane z technologią produkcji wyrobów węglowych i grafitowych oraz z technologiami wykorzystującymi alternatywne źródła energii.

c) Rekultywacja – I rok II stopnia

Praktyka prowadzona była w Tarnobrzegu. W każdym z pięciu dni studenci poznawali odmienne zagadnienia związane z likwidacją, rekultywacją i zagospodarowaniem terenów pogórniczych w przemyśle siarkowym. Wstępem do szczegółowych zagadnień było poznanie w pierwszym dniu praktyki zasad eksploatacji w jedynej działającej na świecie kopalni otworowej siarki „Osiek”. Zarówno przedstawiciel kopalni jak i opiekunowie omówili technologie eksploatacji, główne przekształcenia towarzyszące eksploatacji, ze szczególnym poznaniem zanieczyszczeń siarkowych wpływających na uszkodzenie pokrywy glebowej i zmiany stosunków wodnych. Zwrócono również uwagę na wpływ światowych wahań cen siarki na rentowność tej branży górniczej.

Staże

Każdego roku 10 najlepszych studentów I roku II stopnia kształcenia miało możliwość uczestniczenia w dwutygodniowych, płatnych stażach odbywanych w firmach i instytucjach realizujących zadania z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Dotychczas realizowano staże w:

 • Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,
 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie.
 • A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.: firmie gospodarującej odpadami,

Od roku 2013 planowane jest zwiększenie liczby stażystów z 10 do 15 rocznie.

Zajęcia fakultatywne.

Dla studentów I roku II stopnia kształcenia zorganizowano w wymiarze 30 godzin zajęcia fakultatywne p.n. „Metody geoinformatyczne w kształtowaniu przestrzeni”. Program fakultetu został opracowany przez adiunkta WGGiIŚ dr inż. Artura Krawczyka a zajęcia w kolejnych latach były prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych WGGiIŚ: dr inż. A. Krawczyka, dr inż. W. Drzewieckiego i dr inż. Piotra Cichocińskiego.

Kurs specjalistyczny z języka angielskiego.

Zorganizowany został w wymiarze 15 godzin w roku akademickim 2011/12 dla studentów I stopnia kształcenia. Uczestniczyło w nim 35 osób, które na zakończenia otrzymały certyfikaty ukończenia wystawione przez szkołę językową specjalizującą się w organizowaniu tego rodzaju zajęć.