Podsumowanie 2012 roku na kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska – kierunki zamawiane na AGH”

Podsumowanie 2012 roku na kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

W 2012 r. w ramach realizacji projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska – kierunki zamawiane na AGH” studenci kierunku Ochrony Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska wzięli udział w formach wsparcia przedstawionych poniżej.

Stypendia

Przez cały rok akademicki 2011/2012 najlepsi studenci kierunku Ochrona Środowiska, lat I – 17 os., II – 17 os., III – 17 os. oraz studiów II stopnia 1 rok – 13 os., II rok 13 os. otrzymywali stypendium w wysokości 1000 zł/miesięcznie.

Specjalistyczny kurs języka angielskiego technicznego

Dla studentów III roku kierunku Ochrona Środowiska w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” został zorganizowany specjalistyczny kurs języka angielskiego technicznego.

Tematyka kursu obejmowała m.in.:

- doskonalenie znajomości słownictwa specjalistycznego w zakresie Ochrony środowiska (hydrogeologia, hydrogeochemia, monitoring jakości powietrza i wód, migracja zanieczyszczeń), Odnawialnych źródeł energii (energia geotermalna, promieniowanie słoneczne, energia wód, wiatru i biomasy, źródła niekonwencjonalne), Gospodarki odpadami, oczyszczania ścieków; słownictwa ogólnotechnicznego i akademickiego.

- doskonalenie techniki przygotowania w języku angielskim (prezentacji wyników wykonanych zadań badawczych, raportów i publikacji naukowych),

- doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej w języku angielskim

W kursie, który był prowadzony od marca do czerwca 2012 roku przez lektorów z firmy Archer uczestniczyło 30 studentów.

Wykłady zamawiane

Studenci studiów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska mogli skorzystać z bogatej oferty wykładów zamawianych prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin związanych z Ochroną Środowiska. Wykłady były prowadzone od kwietnia do lipca 2012 roku w trzech cyklach:

1.Pierwszy cykl o tematyce „Teledetekcja” prowadził dr inż. Janusz Magiera. Wykłady przybliżyły studentom metody i techniki teledetekcyjnego obrazowania powierzchni Ziemi; źródła obrazów teledetekcyjnych; programy do przetwarzania i analizy obrazów teledetekcyjnych; podstawowe procedury przetwarzania obrazów teledetekcyjnych; procedury analityczne

2. Drugi cykl wykładów prowadził prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz. Tematyka wykładów obejmowała:

„Wpływ eksploatacji surowców mineralnych na środowisko” (wpływ geologii, ekonomii i polityki na poszukiwania, eksploatację i zamykanie kopalń; zagrożenia ze strony kopalń-podziemnie, odkrywkowe, otworowe, ługowanie, składowanie odpadów poeksploatacyjnych) oraz

„Surowce mórz i oceanów – współczesność, nadzieje i zagrożenia” (energia z oceanu (surowce energetyczne: ropa, gaz, hydraty gazowe, źródła alternatywne: pływy, fale, wiatr, gęstość, etc. ; przyszłość wybranych surowców; problemy eksploatacyjne; zanieczyszczenie oceanów (naturalne i antropogeniczne)

3. Kolejny cykl wykładów prowadzony był przez głównych specjalistów laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, którzy przybliżylistudentom metody pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, promieniowania, hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego; zaprezentowali sprzęt służący do ww. pomiarów; oraz przeprowadzili ze studentami przykładowe pomiary.

Praktyki

Dla studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na przełomie czerwca i lipca 2012 roku zorganizowana została 5-cio dniowa ponadprogramowa praktyka.
W ramach praktyki studenci odwiedzili miejsca odpowiadające profilowi kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska. Studenci mieli zapewnione wyżywienie, transport oraz nocleg. W praktyce wzięło udział 60 studentów. Praktykę prowadzili dr inż. Robert Duda oraz dr inż. Tomasz Bajda.

Miejsca praktyki to przedsiębiorstwa, zakłady pracy, kopalnie, w których studenci mogli zapoznać się ze specyfiką ich przyszłych miejsc pracy:

  1. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny, Rudna – zagrożenie i możliwości ochrony środowiska wodno-gruntowego w rejonie składowiska odpadów wydobywczych na przykładzie zespołu składowisk w Rudnej k/ Lubina: czynne składowisko odpadów poflotacyjnych rud Cu

  2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec – problemy zagrożenia środowiska wodno-gruntowego związane z wydobyciem i planowaną stopniową likwidacją eksploatacji głębokiego złoża węgla brunatnego, wielkoobszarowym lejem depresji wód podziemnych wywołanym odwodnieniem górotworu, składowaniem odpadów wydobywczych na zwałowiskach wewnętrznym i zewnętrznym oraz składowaniem odpadów paleniskowych – produktów spalania węgla (popiół, żużel).

  3. Siarkopol S.A. Kopalnia Siarki Osiek – problemy likwidacji wyrobiska zlikwidowanej kopalni siarki „Piaseczno” w złożonych warunkach hydrologicznych, zatapianego w wyniku wodnego kierunku rekultywacji o funkcjach rekreacyjnych. Przekształcenia powierzchni terenu związane z byłą eksploatacją siarki metodą otworową w zlikwidowanej kopalni „Jeziórko”. Wizja lokalna na terenie, gdzie prowadzone są prace ziemne związane z budową oczek wodnych i regulacją stosunków wodnych, w tym także dla celów turystycznych. Siarkopol S.A. Kopalnia Siarki Osiek

  4. Zueblin – Ochrona środowiska Sp. z o.o., Kraków – technologie remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego związkami organicznymi jak węglowodory i chlorowcopochodne, stosowane w Niemczech. Kryteria doboru i projektowania technologii remediacji oraz parametrów wykorzystywanego sprzętu.

  5. Hydrogeotechnika Sp. z o.o., Kielce – praktycznie zastosowanie metod remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego związkami ropopochodnymi (węglowodorami) i chlorowcopochodnymi: metoda in situmetoda ex situmetoda selektywnej remediacji (SRM)bariera (ekran) ochronnystacja oczyszczania wody podziemnej i powietrza gruntowego. Zapoznanie się ze sprzętem używanym w technologiach remediacji.