Konferencja

W dniu 14 grudnia 2009 r. w Auli AGH odbyła się konferencja otwierająca projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”. Celem projektu, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 4.1.2), jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Konferencję otworzył Prorektor Tadeusz Słomka, po którym wystąpił główny koordynator projektu, prof. Zbigniew Kąkol, który przedstawił działania prowadzone w AGH w ramach projektu.

Rozmowa z prof. Zbigniewem Kąkolem (MP3)

Następnie głos zabrali koordynatorzy merytoryczni poszczególnych zadań, którzy przedstawili programy studiów objęte projektem i omówili bieżący stan realizacji projektu i planowane działania.

Na konferencji obecni byli również główni beneficjenci projektu, czyli studenci kierunków Inżynieria oraz Ochrona środowiska z trzech, biorących udział w projekcie, wydziałów AGH Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Górnictwa i Geoinżynierii.