O projekcie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) to kompleksowy program polegający na wspieraniu instytucji edukacyjnych finansowany ze środków wspólnotowych w latach 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 priorytetów realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Środki finansowe w ramach Działania 4.1 przeznaczone są na podniesienie jakości kształcenia na poziomie wyższym.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”
Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki na kształcenie zamawiane na kierunkach Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska.

Grupę docelową projektu stanowią studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziałach:  Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (WGGiOŚ), Górnictwa i Geoinżynierii (WGiG) i Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (WGGiIŚ) oraz kierunku Ochrona Środowiska na WGGiOŚ.

Projekt realizowany jest od września 2009 do września 2015 roku. Koordynatorem projektu jest prof. Zbigniew Kąkol, natomiast obsługą finansową zajmuje się inż. Anna Główniak.

Cel ogólny projektu:

 1. Stworzenie programu stypendialnego, który przyciągnie zdolnych, młodych ludzi zwłaszcza tych nie zdecydowanych co do wyboru własnej ścieżki edukacyjnej. Najlepsi studenci kierunków zamawianych – Inżynieria i Ochrona Środowiska mogą ubiegać się o stypendia w wysokości 1000 zł przez 10 miesięcy roku akademickiego.
 2. Organizację kursów wyrównawczych z matematyki, fizyki, biologii i chemii dla studentów I roku. Kursy te mają na celu wyrównanie różnic w poziomie wiedzy z przedmiotów ścisłych, a przede wszystkim zachęcenie do podjęcia nauki na studiach technicznych tych młodych ludzi, którzy obawiają się trudności związanych z zaliczaniem przedmiotów podstawowych, na samym początku kształcenia.
 3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia poprzez:
  • zaoferowanie studentom ciekawych staży i praktyk
  • organizację wyjazdów studyjnych,
  • umożliwienie nauki specjalistycznego (technicznego) języka angielskiego
  • zorganizowanie wykładów „zamawianych” przeprowadzanych przez specjalistów z różnych dziedzin
  • opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych
  • organizację kursów specjalistycznych
  • modernizację bazy laboratoryjnej
  • zakup specjalistycznego oprogramowania

Wskazane cele są zgodne z celem strategicznym PO KL, tj. dotyczą upowszechnienia edukacji społeczeństwa na etapie kształcenia wyższego, przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z gospodarką opartą na wiedzy. Cele spełniają założenia zawarte w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 oraz strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności na lata 2007-2013 (SWW), gdyż zwiększają inwestycję w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę kwalifikacji. Projekt wpisuje się również w kierunki rozwoju uczelni i jej misję.

Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy – to działania, które Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie rozwija dzięki realizacji projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wysoki poziom kształcenia w połączeniu z dużym zapotrzebowaniem na specjalistów obydwu kierunków daje absolwentom szansę na atrakcyjną pracę we wszystkich krajach Unii Europejskiej.