Praktyki

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Studenci II roku studiów inżynierskich, po 4 semestrze studiów, będą mieli możliwość odbycia dodatkowych 2-tygodniowych praktyk w zakładach przemysłowych. Pozwoli to pogłębić zdobytą podczas studiów wiedzę oraz poznać w praktyce stosowane w ochronie środowiska metody i technologie, a tym samym ułatwi przyszłym absolwentom zdobycie pracy.

praktyka 2 tygodniowa dla 30 osób – 2011, 2012, 2013

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Na II stopniu kształcenia studenci kierunku Ochrona Środowiska będą mieli możliwość udziału w
5-cio dniowych praktykach (rok akadem. 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14). Pozwoli to studentom
poznać problemy zagrożenia środowiska oraz możliwości jego ochrony. Umożliwi praktyczne
zapoznanie się z metodyką badań oraz oceną skażenia środowiska.

Praktyki na kierunku Ochrona Środowiska w 2011 roku:

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

I stopień:

- Pięciodniowa praktyka z „Hydrologii i nauki o ziemi” dla studiów I stopnia

Celem praktyki jest zapoznanie studentów z podstawowymi formami geomorfologicznymi z uwzględnieniem ich znaczenia w kształtowaniu stosunków wodnych.

- Pięciodniowa praktyka z „Technologii przemysłowych” dla studiów I stopnia

Zajęcia terenowe pozwolą poznać praktyczne problemy związane z naprawą terenów przekształconych przez górnictwo i przemysł.

- Pięciodniowa praktyka z „Rekultywacji” dla studiów II stopnia Program praktyki

Praktyka ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi technologiami przemysłowymi i ich oddziaływaniem na środowisko.

Sprawozdania z praktyk

Praktyka Hydrologia 2010

Praktyka Rekultywacja 2010

Praktyka TP 2010