Kursy wyrównawcze

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Specyfika kierunku Inżynieria Środowiska wymaga wysokiego poziomu wiedzy z zakresu chemii. Prowadzone na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii kursy wyrównawcze z chemii skierowane są do studentów I roku studiów inżynierskich pragnących uzupełnić zdobytą w szkole średniej wiedzę z tego przedmiotu. Nieadekwatny do wymogów na studiach wyższych poziom nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach średnich oraz duże różnice poziomu wiedzy studentów I roku wynikające m.in. z dowolnego wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, wymagają stworzenia studentom możliwości uzupełnienia brakującej wiedzy. Pozwoli to zapobiec rezygnacji ze studiów przez osoby wykazujące braki wiadomości z tego zakresu. Działanie to zwiększy również efektywność studiowania na ww. kierunku.
Kursy wyrównawcze odbywają się w semestrze zimowym, począwszy od roku akademickiego 2009/10, do 20011/12. Każdego roku na kurs wyrównawczy zostanie przyjętych 80 studentów.

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

W celu ujednolicenia poziomu wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych wśród studentów I roku corocznie w semestrze zimowym organizowane są dla studentów I roku (I stopnia studiów) bezpłatne zajęcia wyrównawcze z:

  • matematyki, fizyki i chemii – dla kierunku Inżynieria Środowiska (w roku akad. 2009/10 oraz 2010/11)
  • chemii i biologii – dla kierunku Ochrona Środowiska (w roku akad. 2009/10, 2010/11 oraz 2011/12).

Programy kursów dostosowane są do specyfiki kierunku, studenci otrzymują materiały dydaktyczne. Stwarza to możliwość uzupełnienia i wyrównania wiedzy wyniesionej przez absolwentów szkół średnich (zróżnicowany poziom wiedzy z tych przedmiotów). Kursy pozwalają na powtórzenie i rozszerzenie materiału ze szkoły średniej i stanowią pomoc w  zaliczaniu przedmiotów podstawowych w pierwszym etapie kształcenia akademickiego.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich, mających stały kontakt z prowadzonymi zajęciami i znających problemy studentów I roku z danym przedmiotem.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów I stopnia, I-go roku.