Kursy specjalizujące

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Kursy z języka angielskiego i/lub niemieckiego w zakresie słownictwa specjalistycznego obejmą grupę studentów IV roku studiów inżynierskich pragnących poszerzyć swoje umiejętności językowe. Język angielski i niemiecki są językami najczęściej wykorzystywanymi w kontaktach naukowych, w językach tych jest również publikowanych najwięcej prac specjalistycznych. Ukończenie takiego kursu ułatwi studentom dostęp do zagranicznej literatury fachowej oraz podniesie ich wartość na rynku pracy. Kursami zostanie objętych 60 studentów rocznie w latach 2012/13 – 2014/15. Decyzja o wyborze języka zostanie podjęta w zależności od preferencji studentów. Warunkiem koniecznym do udziału w kursie jest zdanie egzaminu z danego języka na poziomie B2 (według kryteriów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) lub wyższym, lub posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość danego języka na poziomie B2. Kandydat na kurs językowy powinien posiadać taki zasób słownictwa, który pozwoli mu zrozumieć standardowy język mówiony i pisany oraz wypowiadać się w mowie i piśmie w sposób jasny, szczegółowy na różne tematy skupiające się wokół życia osobistego, towarzyskiego oraz akademickiego.

I stopień:
kursy specjalistyczne języka angielskiego/niemieckiego dla 60 osób: 2012, 2013, 2014

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

W ramach projektu zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia (na II stopniu kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska) obejmujące:

  • naukę specjalistycznego (technicznego) języka angielskiego, co pozwoli na rozwinięcie umiejętności językowych, umożliwi studentom dostęp do specjalistycznej literatury fachowej oraz podniesie wartość absolwentów kierunku na rynku pracy. Kursy z języka angielskiego rozpoczną się w roku akad. 2012/13
  • przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z Systemu zarządzania środowiskowego (wraz z uzyskaniem certyfikatu). Szkolenie zostanie przeprowadzone w roku akad. 2012/13 oraz 2013/14.