Kształcenie

Struktura kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii:

Struktura kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

I stopień (studia inżynierskie)

zapewniają podstawową wiedzę z zakresu:

biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki,

poszerzoną o ogólną wiedzę przyrodniczą z:

biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii, toksykologii,

oraz wiedzę techniczną:

 • grafika inżynierska, geometria,
 • technologia informacyjna,
 • gospodarka odpadami, zagrożenia cywilizacyjne,
 • metodyka badań geofizycznych,
 • technologie bioenergetyczne i odnowy środowiska,
 • monitoring środowiska,
 • teledetekcja w badaniach środowiskowych,
 • oddziaływanie odpadów na środowisko.

II stopień (studia magisterskie)

Kształcenie ukierunkowane jest na badania różnorodnych procesów zachodzących wskutek oddziaływania człowieka na litosferę, hydrosferę i atmosferę; w ramach kształcenia na II stopniu

proponujemy 5 specjalności:
 • Georóżnorodność i kształtowanie środowiska,
 • Ocena stanu środowiska,
 • Ochrona środowiska wodno – gruntowego,
 • Informatyka w ochronie środowiska
 • Techniki odnowy środowiska

Struktura kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

I stopień (studia inżynierskie)

zapewniają podstawową wiedzę z zakresu:

matematyki, fizyki, chemii, statystyki, podstaw informatyki,

poszerzoną o ogólną wiedzę przyrodniczą z:

biologii i ekologii,

oraz o wiedzę techniczną z zakresu między innymi:

geometrii wykreślnej i grafiki inżynierskiej, budownictwa, inżynierii elektrycznej , mechaniki płynów, termodynamiki technicznej.

II stopień (studia magisterskie)

Kształcenie ukierunkowane jest na uzyskanie wiedzy specjalistycznej w wybranych dziedzinach nauk o Ziemi oraz przygotowuje do projektowania, organizowania i prowadzenia wszelkich typów prac geologicznych, geofizycznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich; w ramach drugiego stopnia studiów proponujemy 5 specjalności:

 •  Hydrogeologia stosowana i geotechnika środowiska
 • Gospodarka odpadami
 • Odnawialne źródła energii
 • Inżynieria zrównoważonego rozwoju
 • Inżynieria mineralna

Struktura kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

I stopień (studia inżynierskie)

zapewniają podstawową wiedzę z zakresu:

biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki,

poszerzoną o wiedzę z zakresu:

geologii, gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, ekotoksykologii, ochrony środowiska, ochrony wód, ochrony gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i wibracjami

oraz wiedzę techniczno-przyrodniczą obejmującą:

 • grafikę inżynierską, geometrię i rysunek techniczny,
 • mechanikę i termodynamikę,
 • gospodarkę wodną, gospodarkę odpadami, gospodarkę terenami przekształconymi, rekultywację,
 • budownictwo, budowle przemysłowe i inżynierskie,
 • geodezyjne pozyskiwanie danych o środowisku, tworzenie i wykorzystanie map,
 • systemy monitoringu środowiska, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, pozwolenie na emisje,
 • biotechnologię środowiskową, prawo ochrony środowiska

II stopień (studia magisterskie)

W ramach drugiego stopnia studiów proponuje się 3 specjalności:

 • Systemowe zarządzanie środowiskiem
 • Systemy i techniki ochrony środowiska
 • Monitoring środowiska