Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Specjalność:

  • Georóżnorodność i gospodarowanie środowiskiem
  • Geoturystyka
  • Ocena stanu środowiska
  • Ochrona przyrody nieożywionej
  • Ochrona środowiska wodno-gruntowego
  • Ochrona terenów antropogenicznych

Sylwetka absolwenta – II stopień

Georóżnorodność i gospodarowanie środowiskiem
Specjalność oferuje wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych nauk o środowisku ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska abiotycznego i ochrony przyrody zarówno ożywionej jak i nieożywionej. Kształcenie obejmuje kilka bloków tematycznych: ochrona środowiska życia człowieka (ochrona gleb, atmosfery), kształtowanie środowiska i ocena jego stanu, sposoby i metody przeciwdziałania niekorzystnym zmianom środowiska związanym z czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi, rekultywacja obszarów zdegradowanych, aspekty prawne ochrony środowiska, a także szeroko pojętą ochrona walorów przyrody żywej i nieożywionej. Absolwenci będą przygotowani do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach górniczych i geologicznych, w prywatnych firmach zajmujących się ochroną środowiska lub też do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej związanej z ochroną środowiska.

Geoturystyka
Specjalność ta o charakterze interdyscyplinarnym jest odpowiedzią na rosnące znaczenie turystyki, szczególnie kwalifikowanej, która ma szansę stać się jednym z przodujących przemysłów XXI wieku. Przedmiotem zainteresowania są wszelkie obiekty przyrody nieożywionej, a także czynne i muzealne kopalnie surowców mineralnych, muzealne zbiory geologiczne, mineralogiczne i paleontologiczne oraz wszelkie obiekty historyczne, na przykładzie których można przedstawić problemy eksploatacji, przeróbki, przetwórstwa i handlu surowcami mineralnymi. Obiekty te, odpowiednio przygotowane i zaprezentowane klientowi, mogą stanowić atrakcyjny „produkt turystyczny”, konkurencyjny w stosunku do turystyki klasycznej. Studenci otrzymują szerokie wykształcenie ogólnogeologiczne, specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego przemysłu turystycznego, podstawowe wiadomości z zakresu nauk historycznych. Muszą także posiadać dobrą znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego (obowiązkowo). Absolwenci przygotowani są wszechstronnie do nowoczesnej obsługi ruchu turystycznego.

Ocena stanu środowiska
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy badawczej w zakresie oceny stanu środowiska, zarówno kompleksowej jak i dotyczącej poszczególnych jego elementów. Posiada podstawową wiedzę z zakresu oceny stanu atmosfery, wód, gleb i gruntów, a także sposobów ich monitoringu i ochrony. Dysponuje niezbędną ilością wiedzy z zakresu planowania przestrzennego, zasad gospodarki środowiskiem i sporządzania dokumentacji oraz obowiązujących aktów prawnych. Posiada specjalistyczną wiedzę o zanieczyszczeniach wprowadzanych do środowiska, aktach prawnych wyznaczających sposoby oceny stanu jego poszczególnych elementów oraz zasadach interpretacji wyników badań. Pozwala to na projektowanie kompleksowych badań, weryfikację prawidłowości prac bieżących oraz ocenę uzyskiwanych wyników. Absolwent posiada także praktyczną wiedzę w zakresie organizacji sieci pomiarowych oraz stosowania właściwych technik poboru prób do badań, a także zakresu podstawowych badań laboratoryjnych oraz manualnych i instrumentalnych metod analitycznych.

Wszystko to stwarza z absolwenta tej specjalności bardzo dobrego kandydata do podjęcia pracy w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz w urzędach różnego szczebla, zwłaszcza na stanowiskach związanych z kontrolą lub przetwarzaniem danych środowiskowych. Może się ubiegać o zatrudnienie w laboratoriach wykonujących pomiary i analizy środowiskowe, działach ochrony środowiska i laboratoriach zakładów przemysłowych.

Ochrona przyrody nieożywionej
Ochrona przyrody nieożywionej to specjalność rozwijająca umiejętność tworzenia i przestrzegania ładu przestrzennego zgodnie z ideą trwałego i zrównoważonego rozwoju. Umożliwia uzyskanie kwalifikacji z zakresu kontroli wdrażania instrumentów prawnych i zarządzania proekologicznego. Absolwenci znając Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo wodne i Prawo budowlane, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi umieją oceniać i uzgadniać dokumentacje techniczne stanowiące podstawy do uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, czy emitowanie hałasu, pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy pozwolenia na budowę. Mogą być zatrudnieni głównie jako inspektorzy nadzoru w państwowych jednostkach organizacyjnych, czy innych instytucjach kontrolnych, ale także jako specjaliści w bankach finansujących inwestycje proekologiczne.

Ochrona środowiska wodno-gruntowego
Absolwent tej uniwersalnej specjalności jest specjalistą w zakresie hydrogeologii stosowanej oraz procesów geologiczno-inżynierskich. Posiada znajomość zasad i metod oceny stanu środowiska wodnego, w zakresie oceny zasobów i jakości wód podziemnych. Zna metody ochrony wód podziemnych przed zagrożeniami antropogenicznymi. Jest zapoznany z kryteriami i metodyką ustalania stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych. Potrafi wykorzystywać programy komputerowe, m.in. do numerycznego modelowania przepływów wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń oraz statystycznej analizy wyników monitoringu stanu środowiska wodno-gruntowego. Jest przygotowany do wykonywania ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) w zakresie wpływu przedsięwzięcia na środowisko wodno-gruntowe.
Potrafi wykorzystać wyniki badań geologiczno-inżynierskich w ocenie stanu środowiska wodno-gruntowego, stosuje metody geotechniki w ochronie tego środowiska, zna procesy geodynamiczne oraz podstawowe technologie izolacji środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu, a szczególnie ze składowisk odpadów.
Wykształcenie przydatne jest w pracy zawodowej, związanej z oceną zagrożeń środowiska wodno-gruntowego i jego ochroną. Może być zatrudniony w firmach zajmujących się ochroną, remediacją i rekultywacją środowiska wodno-gruntowego. Może być zatrudniony w oddziałach ochrony środowiska lub gospodarki wodnej zakładów przemysłowych różnych sektorów gospodarki, a także w organach administracji państwowej i samorządowej w zakresie oceny stanu środowiska i jego ochrony. Może być zatrudniony w organach inspekcji środowiska. Po zdobyciu praktyki zawodowej może ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie opiniowania wpływów przedsięwzięć na środowisko wodno-gruntowe.

Ochrona terenów antropogenicznych
Ochrona terenów antropogenicznych to specjalność rozwijająca umiejętność prognozowania skutków lokalizacji i funkcjonowania inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko. Kształci specjalistów zaangażowanych w procesy decyzyjne związane z rewitalizacją i rekultywacją terenów o ponadnormatywnym skażeniu. Absolwenci umiejąc wykonywać przeglądy ekologiczne, raporty oddziaływania na środowisko, ekspertyzy dotyczące pomiaru wielkości emisji i imisji zanieczyszczeń i stanu środowiska w aspekcie jego ochrony i rekultywacji, mogą wykonywać projekty branżowe określające techniki i technologie umożliwiające spełnienie warunków standardów środowiskowych, a w rejonach skażonych proponujące metodyki immobilizacji lub remediacji substancji stanowiących zagrożenie dla ekosystemów. Mogą być zatrudnieni głównie jako audytorzy środowiskowi ze strony inwestorów bądź decydentów, odpowiednio realizując politykę środowiskową firmy, czy też oceniając stan jej realizacji i skutki dla środowiska.