Ochrona środowiska

KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA
Studia na kierunku Ochrona Środowiska przygotowują specjalistów do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli na rzecz ochrony i kształtowania środowiska, w zakresie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia związanych z tą problematyką badań naukowych. Szczególny nacisk położony jest na przygotowanie do prowadzenia prac związanych z waloryzacją i ochroną unikatowych stanowisk geologicznych, ochroną złóż i form krajobrazu o wybitnych walorach geomorfologicznych oraz do zapobiegania szkodliwym skutkom eksploatacji surowców mineralnych.
Absolwent kierunku Ochrona Środowiska przygotowany do realizacji prac monitoringowych, audytorskich, rekultywacyjnych czy legislacyjnych z zakresu ochrony środowiska, z uwzględnieniem aspektów ekotoksykologicznych, we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Specjalność:

  • Ochrona środowiska wodno-gruntowego
  • Geoturystyka
  • Ochrona terenów antropogenicznych
  • Ocena stanu środowiska
  • Georóżnorodność i gospodarowanie środowiskiem
  • Ochrona przyrody nieożywionej