Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Specjalności:

  • Informatyka w monitoringu środowiska
  • Inżynieria ochrony środowiska
  • Rewitalizacja terenów przemysłowych
  • Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
  • Zagospodarowanie surowców i odpadów

Struktura kształcenia na kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii:

Sylwetka absolwenta – I stopień

Specjalność – Inżynieria ochrony środowiska
Studenci otrzymują wiedzę ogólną z zakresu zarządzania środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów prawnych, administracyjnych i ekonomicznych oraz uzyskują wiedzę szczegółową o poszczególnych komponentach środowiska, ich wzajemnych zależnościach i oddziaływaniach o zanieczyszczeniach naturalnych i antropogenicznych oraz metodach im przeciwdziałania.

Umiejętności
Absolwent posiada wiedzę z zakresu działań związanych z gospodarką odpadami, w tym technologiami ich przetwarzania i odzysku oraz czystszej produkcji, metod i środków technicznych oczyszczania ścieków, monitoringu środowiska (powietrze, wody, gleba), przekształcania powierzchni terenu (rekultywacja, wykonywanie budowli ziemnych i hydrotechnicznych, przywracanie stosunków wodnych) – blok pierwszy.
Zajęcia praktyczne (wycieczki i zajęcia terenowe) i praktyki studenckie (również w ośrodkach zagranicznych) są okazją do zapoznania się z praktyką pracy inżyniera – specjalisty z inżynierii środowiska.

Zatrudnienie
Absolwent może być zatrudniony w administracji rządowej i samorządowej, w jednostkach nadzorujących stan środowiska i dokonujących oceny oddziaływania na środowisko, w zakładach unieszkodliwiania i odzysku odpadów, w oczyszczalniach ścieków, w przedsiębiorstwach wytwarzających urządzenia klimatyzacyjne, montujących i nadzorujących ich pracę. Szerokim polem działania absolwentów są przedsiębiorstwa zajmujące się rekultywacją i rewitalizacją terenów, wykonywaniem budowli ziemnych i hydrotechnicznych. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia nie tylko na kierunku Inżynieria środowiska, ale również na niektórych specjalnościach kierunków: Budownictwo, Górnictwo i Geologia, Budowa Maszyn.

Specjalność – Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Kształcenie w ramach tej specjalności zapewnia słuchaczom nabycie dobrych podstaw wiedzy w zakresie nauk matematyczno-technicznych, mechaniki płynów, termodynamiki technicznej, automatyki i sterowania systemami, co pozwala studentom łatwiej zrozumieć zagadnienia z zakresu komfortu cieplnego, projektowania wentylacji i klimatyzacji obiektów, systemów ich ogrzewania, systemów chłodzenia, właściwego sterowania procesami technicznymi w obiekcie i określania ich energochłonności.
W trakcie nauki student zaznajamiany jest z obowiązującymi normami w zakresie studiowanej tematyki i wybranymi programami komputerowymi wspomagającymi procesy projektowania, tak by móc je efektywnie w swej pracy wykorzystywać. Odpowiednio przygotowany, zgodny z obowiązującymi standardami, program nauczania obejmuje szeroką gamę treści podstawowych (m. in. matematyka, fizyka, chemia, mechanika płynów, informatyka, grafika inżynierska, termodynamika), a także kierunkowych (m. in. wentylacja i klimatyzacja, ogrzewnictwo, oczyszczania powietrza, systemy wentylacji i klimatyzacji). Dopełnieniem procesu dydaktycznego w aspekcie konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką jej stosowania, są praktyki specjalistyczne w zakładach  branży wentylacyjnej.

Umiejętności
Studenci otrzymują wiedzę ogólną z zakresu wentylacji i klimatyzacji. Wiedza podstawowa kierunku zostaje uzupełniona zagadnieniami z termodynamiki i warunków pracy, dalej student poznaje zagadnienia ogrzewnictwa, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych. Dzięki temu jest zdolny do projektowania różnych systemów uzdatniania powietrza dla różnych potrzeb technologicznych w przedsiębiorstwach oraz w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności publicznych. Po nabyciu niezbędnej praktyki w projektowaniu wspomnianych systemów, może otrzymać branżowe uprawnienia projektowe. Może również ubiegać się o uprawnienia w zakresie sporządzania świadectw energetycznych budynków oraz wykonywania ich audytów energetycznych.

Zatrudnienie
Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach projektujących, wytwarzających urządzenia klimatyzacyjne, montujących i nadzorujących ich pracę. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia nie tylko na kierunku Inżynieria środowiska, ale również na niektórych specjalnościach kierunków: Budownictwo, Górnictwo i Geologia, Budowa Maszyn.

Sylwetka absolwenta – II stopień

Specjalność – Zagospodarowanie surowców i odpadów
Studia na tej specjalności dotyczą szeroko pojętej problematyki gospodarki odpadami. Podstawy stanowią przedmioty pozwalające ocenić właściwości odpadów, ich cechy użyteczne, wpływ na środowisko.
Szczegółowo omawiane są podstawy prawne gospodarki odpadami (prawo krajowe, unijne, przykłady spoza Europy), aspekty ekonomiczne, zarządzanie lokalne i regionalne. Z uwagi na wpływ odpadów na środowisko studenci zapoznają się z problematyką ochrony atmosfery, wód i środowiska geologicznego, z metodami ich monitoringu.

Umiejętności
Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do pracy w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną poszczególnych elementów środowiska, gospodarką odpadami. Przygotowani są do projektowania, budowy, eksploatacji, zamykania i rekultywacji składowisk (także podziemnych) odpadów stałych (przemysłowych i komunalnych, w tym niebezpiecznych) oraz oceny wpływu tych działań na środowisko.

Zatrudnienie
Absolwenci mogą kierować przedsiębiorstwem gospodarki odpadami, mają przygotowanie do zarządzania gospodarką odpadami w zakładzie przemysłowym i na szczeblach administracji samorządowej lub rządowej, do pracy w instytucjach nadzoru środowiska oraz w specjalistycznych laboratoriach i instytucjach naukowych.

Specjalność – Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
Słuchacz tej specjalności nabywa wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zapoznaje się z problemami związanymi z ochroną atmosfery, a także oczyszczaniem powietrza i gazów toksycznych.

Umiejętności
Absolwent jest specjalistą w zakresie wentylacji, posiada umiejętności monitoringu i oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza. Zna uwarunkowania prawne ochrony wód i atmosfery. Nabyta wiedza predysponuje absolwenta do projektowania i instalowania układów klimatyzacyjno-wentylacyjnych w zakładach przemysłowych, halach produkcyjnych, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej, itp.

Zatrudnienie
Absolwent może pracować w zakładach przemysłowych, w których stosowane technologie są źródłem różnorodnych zanieczyszczeń oraz w zakładach zajmujących się produkcją urządzeń do wentylacji i klimatyzacji. Może znaleźć również zatrudnienie w sektorze usługowym, związanym z projektowaniem i konserwacją urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

Specjalność – Informatyka w monitoringu środowiska
Monitoring środowiska łączy wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych z elementami metrologii i pomiarów oraz analizy i przetwarzania danych pomiarowych. Ważnym elementem monitorowania procesów są możliwości automatyzacji pomiarów oraz interpretacji rejestrowanych danych, w tym sygnalizacji stanów krytycznych (alarmowych i awaryjnych) oraz wizualizacji, a także archiwizacji danych w systemach pomiarów i monitorowania.

Umiejętności
Absolwent specjalności informatyka w monitoringu środowiska nabywa umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia pomiarów i planowania eksperymentów oraz interpretacji danych pomiarowych uzyskanych w warunkach prowadzonych badań laboratoryjnych, eksperymentów poligonowych oraz systemów monitorowania parametrów. Posiada umiejętności w zakresie projektowania oraz posługiwania się narzędziami informacji przestrzennej, a także graficznego przetwarzania i prezentacji danych. Ponadto jest przygotowany do wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w projektowaniu oraz rozwiązywaniu zagadnień z zakresu inżynierii środowiska oraz monitorowania zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby wraz z elementami wnioskowania statystycznego dla oceny stanu środowiska w rozwoju cywilizacji.

Zatrudnienie
Specjalista z tego zakresu jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) lub do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, projektowych i doradczych oraz administracyjnych i gospodarczych gdzie wymagana jest wiedza z zakresu nabytych przez absolwenta umiejętności. Zakres ten jest obszerny bo obejmuje nowoczesne technologie informatyczne, metody monitorowania zanieczyszczeń a także ocenę stanu środowiska.

Specjalność – Rewitalizacja terenów przemysłowych
W ramach studiów II stopnia słuchacz pogłębia ogólną wiedzę inżynierską i podstawową z zakresu inżynierii środowiska. W szczególności poznaje uwarunkowania prawne (zarówno polskie, jak i międzynarodowe) dotyczące ochrony środowiska. Znajomość geologii i hydrogeologii, stosunków wodnych, wpływu działalności przemysłowej, komunikacji, rolnictwa itp. na komponenty środowiska, pozwala mu na planowanie inwestycji i działania z minimalną szkodliwością dla otoczenia. Poznaje warunki, metody i urządzenia konieczne dla zgodnego z krajobrazem tworzenia nowych elementów struktury przestrzennej tj. obiektów przemysłowych, budynków, infrastruktury (w tym dróg i mostów) itp. Preferowany, znaczny zakres pracy własnej w ramach ćwiczeń projektowych oraz laboratoryjnych pozwala na rozwijanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia, a także zdolności organizacyjnych studenta. Wyjazdy seminaryjne i praktyka dyplomowa są uzupełnieniem ramowych programów kształcenia i stanowią okazję do zapoznania się słuchaczy ze stroną praktyczną zawodu oraz warsztatem pracy inżyniera, w korelacji z rzeczywistymi wymaganiami stawianymi przez konkretnego pracodawcę.

Umiejętności
Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, zna język obcy, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji oraz inwencją twórczą, posiada umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka. Potrafi prognozować zmiany stosunków wodnych w wyniku powstawania obiektów geotechnicznych oraz zapobiega zmianom niekorzystnym. Posiada szeroką wiedzę o różnorodnych metodach i działaniach technicznych dla przekształcania środowiska zmienionego działalnością przemysłową i nadawania mu określonych nowych walorów użytecznych. Zna metody i sposoby odtworzenia przyrodniczego obszarów poeksploatacyjnych i przemysłowych. Potrafi prowadzić prace likwidacyjne wyrobisk i zakładów górniczych oraz różnego rodzaju budowli i obiektów.

Zatrudnienie
Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia w ramach studiów III stopnia (doktoranckich). Podejmując pracę zawodową może się ubiegać o zatrudnienie w zakładach górniczych (odkrywkowych, podziemnych, otworowych), w firmach zajmujących się przywracaniem wartości użytkowych terenom przekształconym i zdegradowanym działalnością człowieka, w biurach projektów, instytucjach naukowych i placówkach edukacyjnych, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, firmach realizujących usługi w zakresie rewitalizacji dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu, organach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.