Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Specjalności:

  • Geofizyka środowiska
  • Gospodarka odpadami
  • Inżynieria mineralna
  • Inżynieria zrównoważonego rozwoju
  • Ochrona wód i geotechnika środowiska
  • Odnawialne źródła energii

Sylwetka absolwenta – II stopień

Geofizyka środowiska

Absolwent jest przygotowywany do zastosowania metod geofizycznych – sejsmiki inżynierskiej, sejsmologii, sejsmometrii, sejsmoakustyki, grawimetrii i mikrograwimetrii, magnetometrii, radiometrii oraz metod elektrooporowych, radarowych i geofizyki otworowej do rozwiązywania problemów ochrony powierzchni Ziemi i infrastruktury oraz do rozpoznawania i badania migracji skażeń w strefie przypowierzchniowej skorupy ziemskiej. Absolwenci posiadają również znajomość mechaniki i wytrzymałości skał w zastosowaniu do prognozowaniu tąpań oraz do oceny stopnia zniszczenia terenów górniczych wraz z budowlami. Są przygotowani do prowadzenia monitoringu stanu obiektów powierzchniowych, budowli hydrotechnicznych oraz badania przydatności terenów dla budownictwa lądowego metodami geofizycznymi.

Gospodarka odpadami

Absolwent specjalności, oprócz ogólnego wykształcenia w zakresie inżynierii środowiska i geologii, ma szansę zdobyć wiedzę dającą podstawy do nadzorowania i planowania rozwiązań technicznych, a także usuwania problemów związanych z gospodarowaniem odpadami w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu oddziaływania odpadów na wszystkie komponenty środowiska, a także z zakresu jego minimalizowania z głównym naciskiem na prawidłową gospodarkę nimi. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, które wytwarzają, wykorzystują czy też zajmują się unieszkodliwianiem odpadów oraz w organach administracji państwowej nadzorujących takie działania. Gruntowne wykształcenie pozwoli mu także na ewentualne łatwe przekwalifikowanie i zajęcie się wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiska.

Inżynieria mineralna

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej bądź badawczej w zakresie charakterystyki i zastosowania wysokoprzetworzonych materiałów mineralnych, modyfikatów minerałów oraz mikro- i nanokompozytów w różnych dziedzinach technologii (szczególnie w przemyśle mineralnym, ceramicznym, chemicznym, odlewniczym) i ochronie środowiska. Posiada umiejętność pracy w laboratoriach badawczych zajmujących się materiałami mineralnymi i organiczno-mineralnymi, a także wykazuje znajomość stosowania i interpretacji wyników badań uzyskanych przy użyciu zaawansowanych technik pomiarowych. Absolwent jest również wyposażony w wiedzę dotyczącą technologii syntezy i wytwarzania nowoczesnych materiałów mineralnych.

Inżynieria zrównoważonego rozwoju

Absolwent studiów posiada umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu polityki i gospodarki energetycznej kraju, gospodarki przestrzennej, rozwoju miast, typologii wsi i terenów letniskowych z uwzględnieniem rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju), bioróżnorodności, georóżnorodności i ekoróżnorodności. Ponadto posiada znajomość inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, wykonywania i koordynowania prac badawczych oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Jest przygotowany do prowadzenia prac w zakresie oceny stanu środowiska, jego monitoringu oraz sposobów jego poprawy. Umie porozumieć się w sprawach inżynierii i monitoringu środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także potrafi organizować i kierować pracą zespołów. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, jednostkach zajmujących się: ochroną atmosfery, ochroną wód, ochroną gleb, monitoringiem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, kształtowaniem środowiska, projektowaniem zespołów miejskich i wiejskich, w urzędach administracji samorządowej i państwowej oraz we wszystkich instytucjach wdrażających system zarządzania jakością ISO. Specjalność jest realizowana w jednym z najnowocześniejszych w Europie laboratoriów do badań geochemicznych i środowiskowych.

Ochrona wód i geotechnika środowiska

Przedmiotem studiów na tej uniwersalnej specjalności jest hydrogeologia stosowana do ochrony zasobów wód podziemnych, projektowania i obsługi systemów monitoringu zbiorników wód podziemnych, przy udziale technik komputerowych. Absolwenci mogą planować i prowadzić badania hydrogeologiczne, interpretować ich wyniki i modelować procesy migracji wód i ich zanieczyszczeń. Posiadają znajomość zasad i metod oceny stanu środowiska wodnego (ocena stanu ilościowego i chemicznego) oraz jego ochrony, głównie w zakresie ochrony zasobów i jakości wód podziemnych przed zagrożeniami antropogenicznymi. Potrafią wykorzystywać programy komputerowe do numery-cznego modelowania przepływu wód podziemnych, migracji zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodach podziemnych, interpretacji statystycznej wyników badań hydrogeologicznych. Znają podstawy gospodarki wodnej, projektowania systemów zabezpieczających środowisko wodno-gruntowe przed wpływami antropogenicznymi i naturalnymi oraz monitoringu jakości wód podziemnych.
W zakresie geotechniki środowiska, absolwenci są przygotowani do badania oceny właściwości gruntów, modyfikacji ich własności, do określania właściwości odpadów w celu ich bezpiecznego składowania, wykonywania ocen oddziaływania różnych obiektów na środowisko oraz geotechnicznego zabezpieczenia przed skutkami procesów geodynamicznych.

Wykształcenie przydatne jest w pracy zawodowej w oddziałach zajmujących się gospodarką wodną, składowaniem lub przeróbką odpadów oraz ochroną środowiska zakładów przemysłowych różnych sektorów gospodarki oraz w organach administracji państwowej i samorządowej. Absolwent jest zatrudniany w różnych działach budownictwa w zakresie dokumentowania i projektowania geotechnicznego.

Odnawialne źródła energii

To pierwsza w Polsce specjalność kształcąca specjalistów z zakresu wykorzystania energii geotermalnej, energii wiatru, słońca, wody i biomasy. Ten przyszłościowy kierunek ma na celu wykształcenie kadr mogących w sposób fachowy zająć się przygotowaniem gruntu pod inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, oraz zajmować się odnawialnymi źródłami energii na etapie ich eksploatacji. Racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z ważnych składników zrównoważonego rozwoju gospodarczego, w którym cele ekonomiczne oraz ochrona środowiska i zasobów naturalnych będą tworzyły spójną całość. Studenci tej specjalności otrzymują wiedzę z zakresu energetyki, ze szczególnym naciskiem na odnawialne źródła energii, ekonomii, nauk przyrodniczych, a także ekologii. Zapoznają się systemami energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, systemami wykorzystującymi biomasę oraz energię wód śródlądowych, mórz i oceanów. W programie znajdują się również przedmioty traktujące o zasobach energetycznych, sposobach racjonalnej gospodarki energią oraz systemach jej przesyłu, magazynowania i konwersji. W ramach procesu kształcenia studenci odbywają praktyki terenowe pozwalające im zapoznać się tak z odnawialnymi, jak i konwencjonalnymi źródłami energii w miejscach lokalizacji obiektów wykorzystujących konwencjonalne i alternatywne źródła energii i zapoznają się ze stosowanymi rozwiązaniami w Polsce i za granicą. Wykształcenie kadry inżynierskiej umiejącej w sposób fachowy określić zasadność ekonomiczną oraz parametry technologiczne inwestycji energetycznej, będzie mieć w przyszłości zasadniczy wpływ na stan infrastruktury energetycznej kraju, która jest podstawą dobrze funkcjonującej gospodarki.

Wykształcony w tym kierunku przyszły inżynier ma podstawy do projektowania, wdrażania instalacji OŹE oraz koordynacji i weryfikacji projektów finansowanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej. Może znaleźć zatrudnienie zarówno w samorządach terytorialnych, placówkach naukowych, administracji terenowej, sektorach prywatnych, jak i w instytucjach i organizacjach wykorzystujących i koordynujących wdrażanie OŹE w kraju i za granicą.