Kierunki

KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Inżynieria Środowiska to kierunek przyrodniczo-techniczny, wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki i techniki do rozwiązywania problemów z zakresu kształtowania i ochrony środowiska. Kształcenie w ramach tego kierunku zakłada, że absolwenci będą  realizować w praktyce tezę: droga do poprawy stanu środowiska prowadzi – od poznania jego komponentów, poprzez rozpoznanie źródeł zagrożeń -do opracowania modyfikacji technologicznych, których celem jest minimalizacja szkodliwych dla środowiska skutków.
Wiedza pozyskana w okresie studiów pozwala na dokonanie oceny i prognozy  oddziaływania źródeł zagrożeń na środowisko oraz zaproponowanie technicznych sposobów zapobiegania i naprawy jego stanu.

KIERUNEK: OCHRONA ŚRODOWISKA
Studia na kierunku Ochrona Środowiska przygotowują specjalistów do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli na rzecz ochrony i kształtowania środowiska, w zakresie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia związanych z tą problematyką badań naukowych. Szczególny nacisk położony jest na przygotowanie do prowadzenia prac związanych z waloryzacją i ochroną unikatowych stanowisk geologicznych, ochroną złóż i form krajobrazu o wybitnych walorach geomorfologicznych oraz do zapobiegania szkodliwym skutkom eksploatacji surowców mineralnych.
Absolwent kierunku Ochrona Środowiska przygotowany do realizacji prac monitoringowych, audytorskich, rekultywacyjnych czy legislacyjnych z zakresu ochrony środowiska, z uwzględnieniem aspektów ekotoksykologicznych, we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.