Informacja o stażach dla studentów I roku II stopnia, WGGiIŚ AGH

Informacja o stażach
dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych
kierunku Inżynieria Środowiska na WGGiIŚ AGH
organizowanych w roku akademickim 2014/15 w ramach projektu
„Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

1. Staże w zakładach przemysłowych lub instytucjach wykonujących zadania z zakresu inżynierii i ochrony środowiska organizowane są dla 22 studentów I roku II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska na WGGiIŚ AGH w roku akademickim 2014/15 w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” współfinansowanego przez Unię Europejską.

2. Staże organizowane są w okresie maj-czerwiec 2015 w trzech terminach:

a) 04-15.05.2015

b) 18-29.05.2015

c) 08-19.06.2015

3. Staż trwa 2 tygodnie (10 dni roboczych).

4. Na czas odbywania stażu Prodziekan ds. spraw Studenckich i Kształcenia Stacjonarnego udzieli stażyście zwolnienia z zajęć dydaktycznych.

5. Po zakończeniu stażu potwierdzonym przez instytucję, w której staż się odbywał, stażysta otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł (pomniejszone o składki ZUS).

6. Wnioski o przyznanie stażu należy składać w Biurze Dziekana WGGiIŚ, bud. C-4, p. 113 w terminach 30.03-01.04.2015 i 09-10.04.2015 w godzinach 9-14.

7. O zakwalifikowaniu kandydata na staż decyduje Koordynator projektu POKL na podstawie kryterium najwyższej ilości punktów uzyskanych w czasie  rekrutacji na II stopień kształcenia.

8. Lista osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Dziekanatu Studiów Stacjonarnych w terminie do dnia 17.04.2015.

9. Osoba zakwalifikowana na staż będzie mogła dokonać wyboru miejsca stażu, przy czym pierwszeństwo wyboru będą miały osoby z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji na II stopień kształcenia. Spotkanie dotyczące wyboru miejsca i terminu stażu zostanie zorganizowane w dniu 20.04.2015.

10. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i jest wiążący w zakresie terminów i kryteriów rekrutacji. Wzór trójstronnej umowy stażowej zawieranej między stażystą, zakładem pracy i AGH jest do wglądu w Biurze Dziekana WGGiIŚ AGH (p.519, mgr inż. Teresa Jędrzejek-Łucka).