Specjalistyczny kurs języka angielskiego technicznego dla studentów II stopnia kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska

Zapraszamy studentów II stopnia (I i II roku) kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska do udziału w specjalistycznym kursie języka angielskiego technicznego organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

 

Kurs obejmować będzie:

1.Doskonalenie znajomości słownictwa specjalistycznego w zakresie:

– Ochrony Środowiska  m.in. hydrogeologia; hydrogeochemia; monitoring jakości powietrza, wód i gleb; migracja zanieczyszczeń, geochemia środowiska; toksykologia; gospodarka odpadami, oczyszczania ścieków

– Słownictwa ogólnotechnicznego i akademickiego.

2.Doskonalenie techniki przygotowania w języku angielskim:

–   prezentacji wyników wykonanych zadań badawczych,

–   raportów i publikacji naukowych.

3.Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej w języku angielskim.

Kurs jest bezpłatny i prowadzony będzie przez specjalistów z firmy zewnętrznej.

Wnioski należy składać w dziekanacie, pokój 17 do dnia 6 marca 2015 roku.

Kurs będzie prowadzony od marca do czerwca 2015 roku, w grupach kilkunasto osobowych.

 

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania na specjalistyczne kursy językowe jest zdanie egzaminu, z danego języka, na poziomie B2 lub wyższym (według kryteriów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) lub posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość danego języka na poziomie co najmniej B2.

W przypadku gdy liczba studentów chętnych do wzięcia udziału w danym specjalistycznym kursie językowym przekroczy dostępną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu na kurs decydować będzie pozycja na liście ustalonej zgodnie ze: średnimi ocen z I semestru studiów II stopnia kształcenia – 2 rok II stopnia,  średnimi z VII semestru I stopnia- 1 rok II stopnia.