Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ogłasza: 

Nabór wykładowców do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska 

1. Tematykę wykładów stanowić będą propozycję ponadprogramowych zajęć dla studentów II stopnia kształcenia wszystkich specjalności kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (programy zajęć obligatoryjnych dostępne są na stronie: http://www.syllabus.agh.edu.pl/pl ) 

Tematyka wykładów dotyczyć powinna praktycznych zagadnień związanych z realizacją działań w dziedzinie inżynierii środowiska, w szczególności:

 • Praktyczne aspekty uzyskiwania uprawnień geologicznych różnych rodzajów i stopni,
 • Praktyki prowadzenia prac badawczych i eksploatacji zasobów środowiska,
 • Praktycznych aspektów sporządzania opracowań środowiskowych, dokumentacji, ekspertyz,
 • Praktycznych aspektów bezpiecznej eksploatacji obiektów przemysłowych mogących wpływać na środowisko,
 • Zagrożeń wynikających z prowadzenia działań ingerujących w środowisko,
 • Przeobrażeń warunków naturalnych wywołanych eksploatacją zasobów środowiska,
 • Wielkie przedsięwzięcia w dziedzinie inżynierii środowiska na Świecie,
 • Zagadnień związanych z likwidacją obiektów uciążliwych i stanowiących zagrożenie dla środowiska,
 • Przebieg i likwidacji największych w historii katastrof naturalnych i wywołanych działalnością człowieka,
 • Zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia prac w terenie i sposobów ich ograniczania, postępowanie w sytuacjach awaryjnych, zarządzania ryzykiem
 • Praktycznych aspektów sporządzania opracowań środowiskowych, dokumentacji, ekspertyz,
 • Wykorzystania najnowszych technologii w inżynierii środowiska,

2. Program wykładów w wymiarze 5 h

3. Termin wykładów: I i II kwartał 2015 roku

4. Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

a) Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów z zakresu Inżynierii Środowiska,

c) Przedstawić oryginalną tematykę i ramowy program wykładów

5. Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć wniosek wraz z CV, tematyką wykładów oraz proponowaną stawką brutto wynagrodzenia za godzinę wykładu. Projekt POKL Poddziałanie 4.1.2. Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane www.zkk.agh.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Terminy procedury kwalifikacyjnej:

a) Termin składania wniosków: – 31 grudnia 2014 r. 

b) Termin ogłoszenia wyników naboru: – 9 stycznia 2015 r. 

7. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert. Podstawowymi kryteriami oceny będzie doświadczenie kandydata w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, oryginalność przedstawionej tematyki wykładów z zakresu Inżynierii Środowiska oraz zaproponowana przez kandydata stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów.

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Renata Nagwizda (tel. 12-6175035; e-mail: rnagwizda@geol.agh.edu.pl).