OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ – WYKŁADY ZAMAWIANE

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na wykłady zamawiane, które prowadzone będą przez głównych specjalistów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Pierwszy wykład odbędzie się w poniedziałek – 27.10.2014 r., w godzinach 15.30 –  18.30 –  sala 301 A, bud. A0

Tematyka i terminy wykładów 

 27.10.2014  15:30 – 18.30

1.  Dariusz Kapustka

     Hałas i monitoring hałasu w środowisku zewnętrznym (1h 30 min)

Hałas – zagadnienia ogólne ; Hałas w środowisku – akty prawne, normy i rozporządzenia, Mapa akustyczna Krakowa ; Monitoring hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego ; Metody i sprzęt do pomiaru hałasu

   

2. Wiesław Pławecki

Organizacja ochrony środowiska w Polsce oraz warunki, zakres i sposób     prowadzenia kontroli podmiotów gospodarczych przez instytucje administracji rządowej i samorządowej  (1 h 30 min) 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, – prawa i obowiązki w świetle obowiązującego ustawodawstwa w Polsce – Wykonywanie kontroli przez inspektorów Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.

Transpozycja dyrektyw unijnych na warunki prawa polskiego- akty prawne, rozporządzenia, w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno- ściekowej i inne (wydawanie decyzji o wstrzymaniu działalności podmiotu gospodarczego). Współpraca IOŚ- WIOŚ z innymi organami administracji rządowej , (PINB, PIS, PIP, Urząd Celny, Policja) i administracją samorządową.

03.11.2014 15:30 – 18.30

3. Piotr Półtorak

    Emisja i pomiary emisji pyłu i zanieczyszczeń gazowych.    (1h 30 min)

Definicja i rodzaje  emisji ; Akty prawne, normy i rozporządzenia, decyzje, standardy emisyjne ; Metody i sprzęt do pomiaru emisji pyłu ; Metody i sprzęt do pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych ; Przedstawianie wyników pomiarów emisji

 4. Tomasz Krynicki

     Wprowadzanie substancji i energii do środowiska – wymogi prawne dotyczące    przedsiębiorstw. (1 h 30 min)

Omówienie ustawodawstwa polskiego w zakresie ochrony środowiska, najważniejsze ustawy i rozporządzenia;

Uregulowania prawne związane z wprowadzaniem do środowiska substancji lub energii – obowiązki prowadzących instalacje, zgłoszenia, pozwolenia sektorowe, pozwolenia zintegrowane;

Wprowadzanie substancji do powietrza, rodzaje emisji, źródła emisji, rodzaje instalacji, kryteria jakości powietrza, wartości dopuszczalne emisji, droga do uregulowania stanu formalno prawnego w zakresie wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza z instalacji;

Wprowadzanie do środowiska strumienia odpadów,  wytwarzanie, zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów, droga do uregulowania stanu formalno prawnego w zakresie gospodarki odpadami;

Wprowadzanie do środowiska wód i ścieków, korzystanie z zasobów naturalnych wód, substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wartości dopuszczalne, droga do uregulowania stanu formalno prawnego w zakresie gospodarki wodno ściekowej;

Wprowadzanie energii do środowiska, emisja hałasu oraz emisja pól elekromagnetycznych, źródła emisji, wartości dopuszczalne, droga do uregulowania stanu formalno prawnego w zakresie wprowadzania energii do środowiska

Opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska

17.11.2014 15:30 – 18.30

5. Izabela Mydlarz

    Chromatografia gazowa w pomiarach środowiskowych.( 3h )

Podstawy chromatografii gazowej; Budowa oraz sposób działania chromatografu gazowego; Zastosowanie chromatografii gazowej w pomiarach środowiskowych.

Przygotowanie próbek środowiskowych do analiz chromatograficznych GC.

Analiza jakościowa i ilościowa metodą chromatografii gazowej.

Źródła niepewności w analizach chromatograficznych GC.

24.11.2014 15:30 – 18.30

6. Leszek Turzański

    Monitoring zanieczyszczeń powietrza ( 1h 30min)

Akty prawne i normy ; Organizacja ; Stosowane techniki pomiarowe ; Metody referencyjne ; Charakterystyka stanowisk pomiarowych (stacji pomiarowych) ; Pomiary zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w sieci monitoringu w Małopolsce ; Zakres pomiarów ; Wyniki ; Zapewnienie jakości w pomiarach w oparciu o normę PN EN 17025 ; Ocena jakości powietrza ; Współpraca międzynarodowa – projekt „Od toksycznych emisji do zdrowia mieszkańców” 

7. Alicja Maślankiewicz

    Państwowy monitoring środowiska, monitoring wód powierzchniowych  (1h 30 min)  

Główne założenia Państwowego monitoringu środowiska, Podstawy prawne

Monitoring wód powierzchniowych, Substancje priorytetowe – realizacja przez Laboratorium WIOŚ, Pokaz sprzętu terenowego, prezentacja aparatury, pokaz oznaczania substancji priorytetowych na przykładzie WWA

01.12.2014 15:30 – 18.30

8. Tomasz Krynicki

    Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (1 h 30 min)

Obowiązki inwestora w zakresie ochrony środowiska w trakcie procesu inwestycyjnego; 

Inwestycje mogące potencjalnie i zawsze oddziaływać na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, udostępnianie informacji środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Analizy porealizacyjne.

  9. Roman Bereś 

      Promieniowanie Elektromagnetyczne  – pomiary i monitoring (1 h 30min)

       Podstawowe definicje.  Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku –               występowanie, Uregulowania prawne w ochronie środowiska, w aspekcie promieniowania elektromagnetycznego, Pomiary promieniowania – wyniki pomiarów.

 Monitoring promieniowania elektromagnetycznego.  Obiegowa opinia o wpływie         promieniowania elektromagnetycznego na ludzi

08.12.2014 od 15:30

10. Roman Bereś

System zarządzania jakością w laboratoriach wykonujących pomiary środowiskowe.    – wymagania norm PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i innych dokumentów prawnych. (1 h 30 min)

Podstawowe pojęcia dotyczących akredytacji ,Obowiązek akredytacji laboratoriów badawczych zajmujących się pomiarami z dziedziny  ochrony środowiska w Polsce,  

Podstawowe dokumenty określające wymagania akredytacyjne,

Wymagania normy PN – EN ISO/IEC 17025:2005 dotyczące wszystkich badań

Przykładowe rozwiązania prowadzenia zapisów, harmonogramów, rejestrów, kart kontrolnych itp., Wymagania wynikające z normatywów prawnych i wymagań klienta, ich pogodzenie w zasadami systemu zarządzania

Pytania , dyskusja.  

Warsztaty terenowe (ważna będzie pogoda)

17.11.2014 godziny 11-14 (Piotr Półtorak, Dariusz Kapustka, Leszek Turzański Błonia i Aleja Krasińskiego- stacje monitoringu)

Prezentacja stacji mobilnej ; Demonstracja pomiaru hałasu drogowego

Pokaz stacji automatycznego monitoringu powietrza na alejach w Krakowie.

Przykładowy pomiar monitoringowy, Pokaz mobilnego laboratorium pomiarów pola elektromagnetycznego, Przykładowy pomiar kontrolny promieniowania elektromagnetycznego

Warsztaty w laboratorium – Laboratorium WIOŚ, ul. Lipowa 4c, Kraków

24.11.2014  godziny 11-14 ( Izabela Mydlarz, Alicja Maślankiewicz )

Pokaz mobilnego laboratorium pomiarów emisji zanieczyszczeń i pomiarów pola elektromagnetycznego, praktyczny pokaz zmontowanego toru do pomiaru emisji zanieczyszczeń.

Pokaz sprzętu terenowego, prezentacja aparatury do poboru prób i oznaczania dotyczące wód powierzchniowych, pokaz oznaczania substancji priorytetowych na przykładzie WWA.

Pokaz pracowni chromatograficznej.