Poszukiwana osoba do prowadzenia fakultetu dla GGIIŚ

Koordynator zadania projektu POKL 4.1.2 – „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH-kierunki zamawiane”

poszukuje

osoby do prowadzenia fakultetu:

Metody geoinformatyczne w kształtowaniu przestrzeni.

dla studentów II semestru studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, WGGiIŚ AGH.

1. Harmonogram prac:

01.10.2014-31.01.2015 – zorganizowanie naboru na fakultet i prowadzenie zajęć według programu (do wglądu w Biurze Dziekana WGGiIŚ, C-4, p. 113) ze studentami w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (1 grupa, 20 osób). Zajęcia będą prowadzone w oparciu o zasoby informatyczne i lokalowe WGGiIŚ w terminach do ustalenia z prowadzącym.

 

2. Wymagania:

Kandydat powinien:

a) posiadać co najmniej stopień naukowy doktora nauk technicznych,

b) posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu metod geoinformatycznych,

c) być pracownikiem dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym uczelni wyższej

 

3. Miejsce i forma składania ofert:

– Kandydat winien złożyć w Biurze Dziekana WGGiIŚ ofertę według  załączonego wzoru.

– oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta na prowadzenie fakultetu: Metody geoinformatyczne w kształtowaniu przestrzeni w roku akademickim 2014/15

4. Terminy procedury kwalifikacyjnej:

a) termin składania ofert – do 23 września 2014 r., godz. 12 (formularz)

b) termin ogłoszenia wyników naboru: – 24 wrzesień 2014 r.

5. Wybór osoby za prowadzenie fakultetu odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert. Podstawowymi kryteriami oceny jest doświadczenie kandydata w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz zaproponowana przez kandydata kwota wynagrodzenia za prowadzenie zajęć