Nabór studentów II stopnia studiów na kierunku Ochrona Środowiska, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska do udziału w stażach organizowanych w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Proponujemy studentom II stopnia kształcenia studiów stacjonarnych kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” odbycie stażu z zakresu Ochrony Środowiska zakończone certyfikatem

 1. Staże w zakładach przemysłowych lub instytucjach wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska organizowane są dla 55 studentów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska na WGGiOŚ AGH w roku akademickim 2013/14
  w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” współfinansowanego przez Unię Europejską.

 2. Staże organizowane są w okresie lipiec-wrzesień 2014.

 3. Staż trwa – 40 godzin.

 4. Student składa wniosek o staż, przedstawia propozycję miejsca odbycia stażu wraz z programem potwierdzonym przez Opiekuna Stażu z Zakładu Pracy i Koordynatora projektu.

 5. Po zakończeniu stażu potwierdzonym przez instytucję, w której staż się odbywał, stażysta otrzyma stypendium stażowe w wysokości 600 zł brutto brutto.

 6. Wniosek o przyznanie stażu (pobrany ze strony: www.geol.agh.edu.pl/www.zkk.agh.edu.pl) należy składać w Dziekanacie WGGiOŚ, bud. A-0, p. 17 u pani Eweliny Półtorak, w terminie do dnia 30.05.2014.

 7. O zakwalifikowaniu kandydata na staż decyduje komisja powołana przez Koordynatora Zadania na podstawie kryterium:

                     I.        Studenci I roku II stopnia kształcenia – kryterium najwyższej ilości punktów uzyskanych w czasie rekrutacji na II stopień kształcenia.

                   II.        Studenci II roku II stopnia kształcenia – kryterium najwyższej średniej ocen za pierwszy semestr studiów II stopnia.

 1. Student może brać udział w stażu realizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” oraz otrzymać stypendium stażowe tylko w przypadku gdy studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska są pierwszymi podjętymi studiami na II stopniu kształcenia.

 2. Student biorący udział w stażu realizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” musi być studentem WGGiOŚ (nie może obronić pracy magisterskiej przed zakończeniem stażu).

 3. Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 06.06.2014r. Równocześnie lista osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Dziekanatu Studiów Stacjonarnych.

 4. W załączeniu zamieszczamy Zasady stażu studenckiego w ramach projektu POKL 04.01.02 „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” dla studentów II stopnia studiów na kierunku Ochrona Środowiska, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

 5. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i jest wiążący w zakresie terminów
  i kryteriów rekrutacji. Wzór trójstronnej umowy stażowej zawieranej między stażystą, zakładem pracy i AGH są do wglądu w Dziekanacie WGGiOŚ, bud. A-0, p. 17 AGH – mgr inż. Ewelina Półtorak.