Nabór wykładowców z doświadczeniem w przemyśle do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska ogłasza:

Nabór wykładowców z doświadczeniem w przemyśle do prowadzenia zajęć dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

 

1. Tematyka wykładów powinna wykraczać poza obligatoryjne zajęcia dla studentów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (programy zajęć obligatoryjnych dostępne są na stronie: http://syllabuskrk.agh.edu.pl/2013-2014/pl/treasuries/academy_units/6/study_plans)

Program wykładów dotyczyć powinien praktycznych zagadnień związanych z realizacją działań w dziedzinie Inżynierii Środowiska, w szczególności:

  • Problematyki uzyskiwania uprawnień geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych

  • Praktycznych aspektów prowadzenia prac badawczych i eksploatacji zasobów środowiska,

  • Zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia prac w terenie i sposobów ich ograniczania, postępowanie w sytuacjach awaryjnych, zarządzania ryzykiem

  • Praktycznych aspektów sporządzania opracowań środowiskowych, dokumentacji, ekspertyz,

  • Praktycznych aspektów bezpiecznej eksploatacji obiektów przemysłowych mogących stanowić zagrożenie dla środowiska,

  • Zagrożeń wynikających z prowadzenia działań ingerujących w środowisko,

  • Przeobrażeń warunków naturalnych wywołanych eksploatacją zasobów środowiska,

  • Zagadnień związanych z likwidacją obiektów uciążliwych i stanowiących zagrożenie dla środowiska,

  • Likwidacji katastrof naturalnych i wywołanych działalnością człowieka,

2. Program wykładów powinien obejmować 5 h lekcyjnych.

3. Termin wykładów: kwiecień-czerwiec 2014

4. Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

a) Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów z zakresu Inżynierii Środowiska,

c) Przedstawić oryginalną tematykę i ramowy program wykładów

5. Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć wniosek wraz z CV, tematyką wykładów oraz proponowaną stawką brutto wynagrodzenia za godzinę wykładu.

6. Terminy procedury kwalifikacyjnej:

a) Termin składania wniosków: – 15 kwietnia 2014 r.

b) Termin ogłoszenia wyników naboru: – 18 kwietnia 2014 r.

7. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert. Podstawowymi kryteriami oceny będzie doświadczenie zawodowe kandydata, oryginalność przedstawionej tematyki wykładów z zakresu Inżynierii Środowiska oraz zaproponowana przez kandydata stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów.

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Renata Nagwizda (tel. 12-617-50-35; e-mail: rnagwizda@geol.agh.edu.pl).