Informacja o stażach dla studentów WGGiIŚ

Informacja o stażach

dla studentów I roku II stopnia studiów stacjonarnych

kierunku Inżynieria Środowiska na WGGiIŚ AGH

organizowanych w roku akademickim 2013/14 w ramach projektu

Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

 

1. Staże w zakładach przemysłowych lub instytucjach wykonujących zadania z zakresu inżynierii i ochrony środowiska organizowane są dla 15 studentów I roku II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska na WGGiIŚ AGH w roku akademickim 2013/14 w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” współfinansowanego przez Unię Europejską.

2. Staże organizowane są w okresie maj-czerwiec 2014 w dwóch terminach:

a) 19-30.05.2014

b) 02-13.06.2014

3. Staż trwa 2 tygodnie (10 dni roboczych).

4. Na czas odbywania stażu Prodziekan ds. spraw Studenckich i Kształcenia Stacjonarnego udzieli stażyście zwolnienia z zajęć dydaktycznych.

5. Po zakończeniu stażu potwierdzonym przez instytucję, w której staż się odbywał, stażysta otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1 500 zł (pomniejszone o składki ZUS).

6. Wnioski o przyznanie stażu (pobrany ze strony: www.geod.agh.edu.pl) lub tutaj należy składać w Biurze Dziekana WGGiIŚ, bud. C-4, p. 113 w terminach 14-17.04.2014 i 22-24.04.2014 w godzinach 9-14.

7. O zakwalifikowaniu kandydata na staż decyduje Koordynator projektu POKL na podstawie kryterium najwyższej ilości punktów uzyskanych w czasie rekrutacji na II stopień kształcenia.

8. Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 28.04.2014. Równocześnie lista osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Dziekanatu Studiów Stacjonarnych.

9. Osoba zakwalifikowana na staż będzie mogła dokonać wyboru miejsca stażu, przy czym pierwszeństwo wyboru będą miały osoby z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji na II stopień kształcenia.

10. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i jest wiążący w zakresie terminów i kryteriów rekrutacji. Wzór trójstronnej umowy stażowej zawieranej między stażystą, zakładem pracy i AGH jest do wglądu w Biurze Dziekana WGGiIŚ AGH (p.519, mgr inż. Teresa Jędrzejek-Łucka).