Szczegółowy harmonogram przyznawania stypendiów na kierunku zamawianym Ochrona Środowiska w ramach realizacji projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” w roku akademickim 2013/2014

  1. Stypendium w ramach kierunków zamawianych może otrzymać student podejmujący studia po raz pierwszy.
  2. Stypendium jest przyznane studentom poszczególnych lat studiów w roku akademickim 2013/2014 na okres:

– III rok studiów (I stopień) – 17 osób – stypendium przyznane na okres od października do grudnia 2013 r. i od stycznia do lipca 2014r.

– IV rok studiów – VII semestr (I stopień) – 17 osób – stypendium przyznane na okres od października do grudnia 2013 r. i w miesiącu styczniu 2014r.

II stopień 

– I rok studiów – 13 osób stypendium przyznawane na okres od października 2013 r. do lutego 2014 r.

– II rok studiów – 13 osób stypendium przyznawane na okres od marca 2014  r. do czerwca 2014r.

– nowoprzyjęci studenci na I rok II stopnia (luty 2014 r.) – 12 osób – stypendium przyznane na okres od marca 2014 r. do lipca 2014 r.

  1. W przypadku gdy liczba studentów ubiegających się o stypendium, którzy w ramach postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia uzyskali jednakową liczbę punktów, przekracza maksymalną liczbę studentów uprawnionych do otrzymania stypendium, określoną w pkt. 4, dziekan odpowiedniego wydziału ustala kolejność na liście rankingowej w oparciu o wyniki testu kompetencyjnego przeprowadzonego z wybranego przedmiotu stanowiącego podstawę przyjęcia na studia.
  2. Na roku II i latach wyższych studiów I stopnia stypendium przyznaje się studentom, którzy w poprzednim roku nauki osiągnęli najwyższą średnią ocen, liczoną jak przy staraniu się o stypendium za wyniki w nauce.
  3. W przypadku gdy liczba studentów ubiegających się o stypendium na roku II i latach wyższych, którzy uzyskali jednakową średnią ocen, przekracza maksymalną liczbę studentów uprawnionych do otrzymania stypendium, określoną w pkt. 4, dziekan odpowiedniego wydziału ustala kolejność na liście rankingowej w oparciu o wyniki testu przeprowadzonego z przedmiotów obowiązkowych zgodnie z planem studiów i programem nauczania obowiązującym na danym kierunku studiów w poprzednim roku.
  4. W przypadku gdy liczba studentów ubiegających się o stypendium na studiach II stopnia, którzy w ramach postępowania rekrutacyjnego uzyskali jednakową liczbę punktów, przekracza maksymalną liczbę studentów uprawnionych do otrzymania stypendium, określoną w pkt. 10, dziekan odpowiedniego wydziału ustala kolejność na liście rankingowej w oparciu o wyniki testu kompetencyjnego. Zakres i zasady przeprowadzenia testu kompetencyjnego określa dziekan wydziału.
  5. Na semestr drugi i trzeci studiów II stopnia stypendium przyznaje się studentom, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen liczoną za pierwszy semestr studiów II stopnia.
  6. W przypadku gdy liczba studentów ubiegających się o stypendium, którzy uzyskali jednakową średnią ocen, przekracza maksymalną liczbę studentów uprawnionych do otrzymania stypendium, określoną w pkt. 10, dziekan odpowiedniego wydziału ustala kolejność na liście rankingowej w oparciu o wyniki testu przeprowadzonego z przedmiotów obowiązkowych zgodnie z planem studiów i programem nauczania obowiązującym na danym kierunku studiów nauczanych w pierwszym semestrze studiów II stopnia.
  7. Otrzymywanie stypendium w ramach kierunków zamawianych nie pozbawia studenta prawa do ubiegania się o stypendium za oceny w nauce i świadczeń w ramach Funduszu Pomocy Materialnej.
  8. Stypendium będzie wypłacane w ratach miesięcznych w wysokości 1000 zł.