Specjalistyczny kurs języka angielskiego technicznego dla studentów II stopnia kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Zapraszamy studentów II stopnia kształcenia kierunku Inżynieria Środowiska do udziału w specjalistycznym kursie języka angielskiego technicznego organizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

Kurs obejmować będzie:

  1. Doskonalenie znajomości słownictwa specjalistycznego w zakresie:

 • Inżynieria środowiska (hydrogeologia, hydrogeochemia, monitoring jakości powietrza, wód i gleb, migracja zanieczyszczeń w środowisku wodno-gruntowym),

 • Odnawialne źródła energii (energia geotermalna, promieniowanie słoneczne, energia wód, wiatru i biomasy, źródła niekonwencjonalne),

 • Gospodarka odpadami,

 • Uzdatnianie wód i oczyszczanie ścieków,

 • Słownictwo ogólnotechniczne i akademickie,

  1. Doskonalenie techniki przygotowania w języku angielskim:

 • prezentacji wyników wykonanych zadań badawczych,

 • raportów i publikacji naukowych.

 1. Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej w języku angielskim.

Kurs jest bezpłatny i prowadzony będzie przez specjalistów z firmy zewnętrznej.

Wnioski należy składać u mgr inż. Renaty Nagwizda, w pokoju 17 (bud. A0) do dnia 2 kwietnia 2014r.

Kurs będzie przeprowadzony w 6 grupach i będzie się składać z 30 godzin zajęć dla każdej grupy.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania na specjalistyczne kursy językowe jest zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym (według kryteriów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) lub posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość danego języka na poziomie co najmniej B2.

W przypadku gdy liczba studentów kandydujących do wzięcia udziału w specjalistycznym kursie językowym przekracza dostępną liczbę/limit miejsc przeprowadzane jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.