Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” koordynator projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

Nabór

pracowników naukowo-dydaktycznych

do prowadzenia wykładów dla studentów studiów I stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Program wykładów (15h):

 1. Przypomnienie niezbędnych elementów mechaniki płynów – opory ruchu na długości i miejscowe, równanie Bernoulliego, przepływ przez ośrodki porowate, prawo Darcy, składanie charakterystyk pomp i przewodów – 2h

 2. Obliczanie zapotrzebowania na wodę, zmiany zapotrzebowania w ostatnich dwudziestu latach, deficyt wody słodkiej na świecie, możliwości techniczne zmniejszania zapotrzebowania na wodę – 2h

 3. Rodzaje ujęć : źródlanych, podziemnych, infiltracyjnych, z płynących i stojących wód powierzchniowych – 2h

 4. Zasady obliczania pierścieniowych sieci wodociągowych, magazynowanie wody, budowa zbiorników zapasowo – wyrównawczych, komory zasuw w zbiornikach – 2h

 5. Właściwości materiałów stosowanych do budowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, porównanie właściwości materiałów sprężystych i lepko – sprężystych, rodzaje połączeń, wady i zalety materiałów w różnych warunkach lokalnych – 2h

 6. Podział kanalizacji pod względem: jakości prowadzonych ścieków, przepływu grawitacyjnego, pompowego i podciśnieniowego, głębokości ułożenia kanałów. Trasowanie kanałów, średnice, spadki, połączenia, studnie kanalizacyjne – 3h,

 7. Deszcze miarodajne do wymiarowania kanalizacji, współczynniki nierównomierności przepływu ścieków, obiekty sieci kanalizacyjnych i ich rola – 2h

Termin wykładów: marzec – czerwiec 2014

Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

 1. Posiadać stopień co najmniej doktora,

 2. Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów według przedstawionego wyżej programu

 3. Posiadać dorobek naukowy w zakresie zagadnień związanych z zaopatrzeniem w wodę i usuwaniem ścieków

 4. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematyki zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków.

Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć do dr inż. Waldemara Kępysa (pawilon A-1, pokój nr 202) wniosek wraz z CV, dokumentem potwierdzającym nadanie stopnia naukowego, wykazem publikacji oraz proponowaną stawką wynagrodzenia.

Terminy procedury kwalifikacyjnej:

 1. Termin składania wniosków: 12.03.2014 r.

 2. Termin ogłoszenia wyników naboru: 17.03.2014 r.

Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert.

Podstawowymi kryteriami oceny jest stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów zaproponowana przez kandydata oraz spełnianie wymagań dotyczących wykładowcy.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Waldemar Kępys (tel. 12-617-40-18; e-mail: kepys@agh.edu.pl).