Nabór na opiekunów sprawujących odpłatną opiekę merytoryczną nad zadaniem pod nazwą: Wyjazdy Studyjne

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” koordynator projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

Nabór

na opiekunów sprawujących odpłatną opiekę merytoryczną nad zadaniem pod nazwą: Wyjazdy Studyjne

  1. Termin wyjazdów studyjnych: maj, czerwiec 2014 r.

  2. Wymagania:

Kandydat na opiekuna wizyty studyjnej powinien:

a. Posiadać wykształcenie wyższe inżynierskie,

b. Posiadać doświadczenie na wyższej uczelni w organizowaniu bądź sprawowaniu opieki nad praktykami, wyjazdami studyjnymi, ćwiczeniami terenowymi itp.

c. Być pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub doktorantem wyższej uczelni oraz posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie gospodarki odpadami, przeróbki surowców mineralnych lub wentylacji i klimatyzacji.

3. Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć do dr inż. Waldemara Kępysa (bud. A1, pok. 202) wniosek według wzoru

4. Terminy procedury kwalifikacyjnej;

a. Termin składania wniosków: – 17.01.2014 r.

b. Termin ogłoszenia wyników naboru: – 24.01.2014 r.

5. Wyłonienie kadry Wyjazdów Studyjnych (2 opiekunów z zakresu gospodarki odpadami, przeróbki surowców mineralnych oraz 2 opiekunów z zakresu wentylacji i klimatyzacji) nastąpi po spełnieniu wymogów formalnych na podstawie ofert cenowych przyjmując jako kryterium najwyższą ilość uzyskanych punktów.

Informacje dodatkowe:

Opiekun wyjazdu studyjnego przebywa przez okres 5 dni roboczych wraz z grupą studencką w zakładach przemysłowych, gdzie sprawuje opiekę nad studentami oraz odpowiada za realizację programu merytorycznego wyjazdu. Do obowiązków opiekuna należy także:

  • organizacja pobytu grup studenckich w wytypowanych zakładach przemysłowych,

  • prowadzenie korespondencji i wszelkich uzgodnień z osobami odpowiedzialnymi
    w zakładach przemysłowych za organizację pobytu studentów w tych zakładach,

  • przygotowanie przewodnika do wyjazdu,

W trakcie pobytu na Wyjazdach Studyjnych AGH jako beneficjent projektu zapewnia opiekunom nocleg, transport i wyżywienie.

Warunki finansowe: zgodnie z przyjętym budżetem projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

W przypadku ofert spełniających wymogi formalne a przekraczających możliwości budżetu zadania, cena będzie negocjowana.

Szczegółowych informacji w sprawie organizacji Wyjazdów Studyjnych w 2014 r.

udziela dr inż. Waldemar Kępys (tel. 40-18, e-mail: kepys@agh.edu.pl).

Zamawiający będzie oceniał oferty (oddzielnie dla opiekunów z zakresu gospodarki odpadami, przeróbki surowców mineralnych i opiekunów z zakresu wentylacji i klimatyzacji) według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1

Cena (koszt) 60 %

2

Doświadczenie w organizowaniu bądź sprawowaniu opieki nad praktykami, wyjazdami studyjnymi, ćwiczeniami terenowymi itp. 20%

3

Stanowisko pracy 20%

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium: Wzór:
1 Cena (koszt)

Lc = (Cmin/Cof) * 100 * Wc

gdzie:

– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych

– Cof – cena podana w ofercie badanej

– Wc – waga kryterium ceny

2 Ld = (D/Dmax)*100*Wd

D – Doświadczenie w organizowaniu bądź sprawowaniu opieki nad praktykami, wyjazdami studyjnymi, ćwiczeniami terenowymi itp.:
1 pkt. – wyjazd jednodniowy, 2 pkt. – wyjazd powyżej jednego dnia,

Dmax =10 pkt.

Wd – waga kryterium doświadczenia

3 Ls =(S/Smax)*100*Ws

S – stanowisko pracy: doktorant – 1 pkt., asystent – 2 pkt., adiunkt – 3 pkt., profesor – 4 pkt.

Smax=4

Ws – waga stanowiska pracy

Ilość uzyskanych punktów = Lc + Ld + Ls