Stypendia dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Stypendia przyznawane są dla następującej liczby studentów:

 

Inżynieria Środowiska

– I stopień: rok studiów IV – 39 osób

– II stopień, rok studiów I – 18 osób

 

Ochrona Środowiska

– I stopień: rok studiów III-IV po 17 osób z każdego roku studiów

– II stopień, rok studiów I – 13 osób

Na roku II i latach wyższych studiów I stopnia stypendium przyznaje się studentom, którzy w poprzednim roku nauki osiągnęli najwyższą średnią ocen, liczoną jak przy staraniu się o stypendium za wyniki w nauce.

Na semestr drugi i trzeci studiów II stopnia stypendium przyznaje się studentom, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen liczoną za pierwszy semestr studiów II stopnia.

Aby starać się o stypendium należy złożyć wniosek w dziekanacie, p. 17 w terminie do 25.10.2013r.

Warunkiem koniecznym do starania się o stypendium jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z poprzedniego roku, do ostatniego dnia jesiennej sesji egzaminacyjnej, tj. do 15 września 2013 r. (daty wpisów w indeksie). Przypominamy, że studia na kierunku zamawianym muszą być pierwszymi studiami jakie student podjął.

Wnioski: