Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

Nabór

pracowników naukowo-dydaktycznych

do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Instalacje wodno-kanalizacyjne

Program wykładów (15h):

  1. Racjonalizacja zużycia wody, podział ścieków na czarne, szare, rodzaje wodomierzy, przyłącza wodociągowe, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -2h,
  2. Odwodnienia terenu wokół posesji, odwodnienia wykopów, systemy rynnowe , zielone dachy – 3h,
  3. Instalacje pompowe w budynkach użyteczności publicznej – 2h,
  4. Instalacje basenowe  – 2h,
  5. Instalacje przeciwpożarowe -2h
  6. Zasady rozprowadzania zimnej i ciepłej wody w budynkach – 2h,
  7. Zasady projektowania instalacji kanalizacyjnych w budynkach, przewietrzanie przewodów -2h.

Termin wykładów: październik-grudzień 2013

Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

a)     Posiadać stopień co najmniej doktora,

b)     Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów według przedstawionego wyżej programu,

c)     Posiadać dorobek naukowy w zakresie zagadnień związanych z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi,

d)     Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematyki przedstawionej powyżej.

Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć do dr inż. Waldemara Kępysa (pawilon A-1, pokój nr 202) wniosek wraz z CV, dokumentem potwierdzającym nadanie stopnia naukowego, wykazem publikacji oraz proponowaną stawką wynagrodzenia.

Terminy procedury kwalifikacyjnej:

a)     Termin składania wniosków: – 2 październik 2013 r.

b)     Termin ogłoszenia wyników naboru: – 4 październik 2013 r.

Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert.

Podstawowymi kryteriami oceny jest stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów zaproponowana przez kandydata oraz spełnianie wymagań dotyczących wykładowcy.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Waldemar Kępys (tel. 12-617-40-18;
e-mail: kepys@agh.edu.pl).