Staż z zakresu Ochrony Środowiska zakończone certyfikatem – GGIOŚ

Proponujemy studentom II stopnia kształcenia* studiów stacjonarnych kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

odbycie stażu z zakresu Ochrony Środowiska zakończone certyfikatem.

Poniżej zamieszczamy informacje o ww. stażach

 1. Staże w zakładach przemysłowych lub instytucjach wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska organizowane są dla 55 studentów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska na WGGiOŚ AGH w roku akademickim 2012/13
  w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” współfinansowanego przez Unię Europejską.
 2. Staże organizowane są w okresie czerwiec-wrzesień 2013.
 3. Staż trwa – 40 godzin.
 4. Student składa wniosek o staż, przedstawia propozycję miejsca odbycia stażu wraz z programem potwierdzonym przez Opiekuna Stażu z Zakładu Pracy
  i Koordynatora projektu.
 5. Po zakończeniu stażu potwierdzonym przez instytucję, w której staż się odbywał, stażysta otrzyma stypendium stażowe w wysokości 600 zł brutto.
 6. Wniosek o przyznanie stażu (pobrany ze strony: www.geol.agh.edu.pl) należy składać w Dziekanacie WGGiOŚ, bud. A-0, p. 17 w terminie do dnia 31.03.2013.
 7. O zakwalifikowaniu kandydata na staż decyduje komisja powołana przez Koordynatora Projektu na podstawie kryterium:
 • Studenci I roku II stopnia kształcenia – kryterium najwyższej ilości punktów uzyskanych w czasie rekrutacji na II stopień kształcenia
 • Studenci II roku II stopnia kształcenia – kryterium najwyższej średniej ocen za  ostatni semestr studiów II stopnia.
 1. Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 30.04.2013r. Równocześnie lista osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Dziekanatu Studiów Stacjonarnych.
 2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i jest wiążący w zakresie terminów i kryteriów rekrutacji. Wzór trójstronnej umowy stażowej zawieranej między stażystą, zakładem pracy i AGH są do wglądu w Dziekanacie WGGiOŚ, bud. A-0, p. 17 AGH – mgr inż. Ewelina Ziętara.

 

Koordynator zadania

dr inż. Marzenna Chwastek

 

*Kwalifikacja na staże dotyczy tylko Beneficjentów, którzy podjęli studia na II stopniu kształcenia po raz pierwszy.