Nabór studentów II stopnia studiów na kierunku Inżynieria Środowiska, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska do udziału w stażach

Nabór studentów II stopnia studiów na kierunku Inżynieria Środowiska, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska do udziału w stażach organizowanych w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Proponujemy studentom II stopnia kształcenia studiów stacjonarnych kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” odbycie stażu z zakresu Inżynierii Środowiska zakończone certyfikatem.

 1. Staże w zakładach przemysłowych lub instytucjach wykonujących zadania z zakresu inżynierii środowiska organizowane są dla 40 studentów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska na WGGiOŚ AGH w roku akademickim 2012/13
  w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” współfinansowanego przez Unię Europejską.

 2. Staże organizowane są w okresie lipiec-grudzień 2013.

 3. Staż trwa – 40 godzin.

 4. Student składa wniosek o staż, przedstawia propozycję miejsca odbycia stażu wraz
  z programem potwierdzonym przez Opiekuna Stażu z Zakładu Pracy i Koordynatora projektu.

 5. Po zakończeniu stażu potwierdzonym przez instytucję, w której staż się odbywał, stażysta otrzyma stypendium stażowe w wysokości 600 zł brutto.

 6. Wniosek o przyznanie stażu należy składać u pani Renaty Nagwizda, bud. A-0, p. 17, w terminie do dnia 28.06.2013.

 7. O zakwalifikowaniu kandydata na staż decyduje komisja powołana przez Koordynatora Zadania na podstawie kryterium:

Studenci I roku II stopnia kształcenia – kryterium najwyższej ilości punktów uzyskanych w czasie rekrutacji na II stopień kształcenia.

 1. Student może brać udział w stażu realizowanym w ramach projektu „Inżynieria
  i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” oraz otrzymać stypendium stażowe tylko w przypadku gdy studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska są pierwszymi podjętymi studiami na II stopniu kształcenia.

 2. Student biorący udział w stażu realizowanym w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” musi być studentem WGGiOŚ (nie może obronić pracy magisterskiej przed zakończeniem stażu).

 3. Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 15.07.2013r. Równocześnie lista osób zakwalifikowanych zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Dziekanatu Studiów Stacjonarnych.

 4. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i jest wiążący w zakresie terminów
  i kryteriów rekrutacji. Wzór trójstronnej umowy stażowej zawieranej między stażystą, zakładem pracy i AGH są do wglądu u mgr inż. Renaty Nagwizda, bud. A-0, p. 17.