Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowisk

Tematyka wykładów: Niskoparametryczny system ogrzewania ściennego

Program wykładów (4h):

  1. Technologia ogrzewania ściennego systemu suchego (1h),

  2. Projektowanie ogrzewania ściennego (1h),

  3. Projektowanie chłodzenia ściennego (1h),

  4. Technologia wykonania instalacji ogrzewania ściennego (1h).

Termin wykładów: czerwiec 2013

Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

  1. Posiadać stopień co najmniej magistra,

  2. Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów według przedstawionego wyżej programu,

  3. Posiadać dorobek naukowy w zakresie systemów ogrzewania,

  4. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć do dr inż. Waldemara Kępysa (pawilon A-1, pokój nr 202) wniosek wraz z CV, dokumentem potwierdzającym nadanie stopnia naukowego, wykazem publikacji oraz proponowaną stawką wynagrodzenia.

Terminy procedury kwalifikacyjnej:

  1. Termin składania wniosków: 06.06.2013 r.

  2. Termin ogłoszenia wyników naboru: 07.06.2013 r.

Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert. Podstawowymi kryteriami oceny jest stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów zaproponowana przez kandydata oraz spełnianie wymagań dotyczących wykładowcy.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Waldemar Kępys (tel. 12-617-40-18; e-mail: kepys@agh.edu.pl).