Nabór osób prowadzących praktykę studencką z Rekultywacji dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ AGH.

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

nabór 

osób prowadzących praktykę studencką z Rekultywacji

dla studentów I roku studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGGiIŚ AGH.

Praktyka odbędzie się w dniach 08-12.07.2013 w Tarnobrzegu.

Liczba uczestników: ok. 40 osób.

Liczba prowadzących: 3 osoby.

Zamawiający nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia osobom prowadzącym praktykę.

Warunki, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o prowadzenie praktyki:

1. wykształcenie wyższe,

2. publikacje z zakresu rekultywacji i/lub likwidacji i zagospodarowania terenów pogórniczych,

3. jest pracownikiem naukowym lub naukowo dydaktycznym uczelni wyższej lub pracuje na stanowisku odpowiedzialnym za problematykę ochrony środowiska na terenach górniczych.

Oferty zawierające dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz cenę prosimy składać z zaklejonych kopertach z napisem Projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” – praktyka z Rekultywacji – 2013 w Biurze Dziekana WGGiIŚ AGH, budynek C-4, p. 113, w godzinach 9-14.

Termin składania ofert: do dnia 28.06.2013

Wybór osób prowadzących praktykę nastąpi po spełnieniu wymogów formalnych na podstawie ofert cenowych przyjmując jako kryterium najniższą cenę za prowadzenie praktyki.

Dodatkowe informacje i szczegółowy program praktyki można uzyskać w Biurze Dziekana WGGiIŚ AGH:

- tel. 12 617 49 02, mgr inż. Teresa Jędrzejek-Łucka,

- tel. 12 617 22 68, dr inż. Zdzisław Sobczyk