Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska WGIG

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Koordynator Projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Tematyka wykładów: Podziemne składowanie odpadów

Program wykładów (5h):

  1. Podstawy prawne – ustawowe podziemnego składowania odpadów.

  2. Rozporządzenia wykonawcze regulujące podziemne składowanie odpadów.

  3. Wybrane przykłady podziemnego składowania odpadów w Polsce i na świecie.

Termin wykładów: czerwiec 2013

Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

  1. Posiadać stopień co najmniej doktora,

  2. Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów według przedstawionego wyżej programu

  3. Posiadać dorobek naukowy w zakresie zagadnień związanych z podziemnym składowaniem odpadów

  4. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu wykładów w zakresie tematyki podziemnego składowania odpadów

Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć do dr inż. Waldemara Kępysa (pawilon A-1, pokój nr 202) wniosek wraz z CV, dokumentem potwierdzającym nadanie stopnia naukowego, wykazem publikacji oraz proponowaną stawką wynagrodzenia.

Terminy procedury kwalifikacyjnej:

  1. Termin składania wniosków: 24.05.2013 r.

  2. Termin ogłoszenia wyników naboru: 28.05.2013 r.

Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert. Podstawowymi kryteriami oceny jest stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów zaproponowana przez kandydata oraz spełnianie wymagań dotyczących wykładowcy.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Waldemar Kępys (tel. 12-617-40-18; e-mail: kepys@agh.edu.pl).