Rekrutacja na studia II stopnia kształcenia na kierunek Ochrona Środowiska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Rekrutacja na studia II stopnia kształcenia na kierunek Ochrona Środowiska – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Kierunek: Ochrona Środowiska

II stopień kształcenia (magisterskie)

kształcenie ukierunkowane jest na badania różnorodnych procesów zachodzących wskutek oddziaływania człowieka na litosferę, hydrosferę i atmosferę w ramach kształcenia na II stopniu proponujemy:              

5 specjalności 

  • Georóżnorodność i kształtowanie środowiska,
  • Ocena stanu środowiska,
  • Ochrona środowiska wodno – gruntowego,
  • Informatyka w ochronie środowiska
  • Techniki odnowy środowiska

Na kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w każdym roku akademickim przyznawane są stypendia dla najlepszych studentów rozpoczynających kształcenie na tym kierunku. Przewidziane są stypendia
w wys. 1000 – zł/m-c (w latach 2009-2015).

II stopień –  studia magisterskie (13 stypendiów dla studentów, którzy ukończą studia     I  stopnia zgodnie z Regulaminem Studiów)

Podniesienie jakości kształcenia :

Polega na wzmocnieniu  praktycznych elementów kształcenia (w celu pogłębienia umiejętności praktycznych).

organizacja kursów specjalizujących pomagających w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji.

Planowane jest  (na II stopniu kształcenia) prowadzenie kursów z zakresu. Zarządzania Środowiskiem (wraz z uzyskaniem certyfikatu).

organizacja kursów języka angielskiego

Przewidziana jest organizacja  dodatkowych zajęć (na II stopniu kształcenia) obejmujących  naukę specjalistycznego (technicznego)  j. angielskiego, co pozwoli na rozwinięcie umiejętności językowych, umożliwi studentom dostęp do specjalistycznej literatury fachowej oraz podniesie wartość absolwentów Kierunku na rynku pracy

organizacja wykładów zamawianych

Dla studentów kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska  prowadzone będą w każdym roku akademickim cykle wykładów (II stopień kształcenia) prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin przemysłu lub wybitnych przedstawicieli świata nauki w dziedzinach związanych z Ochroną Środowiska.

praktyk i staży nie objętych programem studiów:

Na II stopniu kształcenia  studenci kierunku Ochrona Środowiska będą mieli możliwość udziału w praktykach i stażach (5-dniowych), przybliżających miejsca ich przyszłej pracy oraz nabycia umiejętności współpracy z pracodawcą,

Praktyki i staże realizowane będą w firmach związanych z Ochroną Środowiska (np. kopalnie, przedsiębiorstwa związane z ochroną wód, organy zarządzające ochroną środowiska, ochroną przyrody, itd.).