Nabór osoby do prowadzenia fakultetu na wydziale GGiIŚ

Koordynator zadania projektu POKL 4.1.2 – „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH-kierunki zamawiane”
poszukuje osoby do prowadzenia fakultetu:

Metody geoinformatyczne w kształtowaniu przestrzeni.

dla studentów II semestru studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, WGGiIŚ AGH.

1. Harmonogram prac:

01.10.2012 – 31.12.2012 – zorganizowanie naboru na fakultet i prowadzenie zajęć według programu (do wglądu w Biurze Dziekana WGGiIŚ, C-4, p. 113) ze studentami w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (1 grupa, 20 osób). Zajęcia będą prowadzone w oparciu o zasoby informatyczne i lokalowe WGGiIŚ w terminach do ustalenia z prowadzącym.

2. Wymagania:

Kandydat powinien:

  • posiadać co najmniej stopień naukowy doktora nauk technicznych,
  • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu metod geoinformatycznych,
  • być pracownikiem dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym uczelni wyższej

3. Miejsce i forma składania ofert:

  • - Kandydat winien złożyć w Biurze Dziekana WGGiIŚ ofertę według załączonego wzoru.
  • - oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta na prowadzenie fakultetu: Metody geoinformatyczne w kształtowaniu przestrzeni w roku akademickim 2012/13”

4. Terminy procedury kwalifikacyjnej:

  • termin składania ofert – do 27 września 2012 r., godz. 12
  • termin ogłoszenia wyników naboru: – 28 wrzesień 2012 r.

5. Wybór osoby za prowadzenie fakultetu odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert. Podstawowymi kryteriami oceny jest doświadczenie kandydata w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz zaproponowana przez kandydata kwota wynagrodzenia za prowadzenie zajęć.

KOORDYNATOR ZADAŃ PROJEKTU POKL 04.01.02-00-027/09
prof. dr hab. inż. Marian Mazur