Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ogłasza:

Nabór

pracowników naukowo-dydaktycznych

do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska 

Tematyka wykładów: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Program wykładów (15h):

  1. Przypomnienie niezbędnych elementów mechaniki płynów – opory ruchu na długości i miejscowe, równanie Bernoulliego, przepływ przez ośrodki porowate, prawo Darcy, składanie charakterystyk pomp i przewodów – 2h
  2. Obliczanie zapotrzebowania na wodę, zmiany zapotrzebowania w ostatnich dwudziestu latach, deficyt wody słodkiej na świecie, możliwości techniczne zmniejszania zapotrzebowania na wodę – 2h
  3. Rodzaje ujęć : źródlanych, podziemnych, infiltracyjnych, z płynących i stojących wód powierzchniowych – 2h
  4. Zasady obliczania pierścieniowych sieci wodociągowych, magazynowanie wody, budowa zbiorników zapasowo – wyrównawczych, komory zasuw w zbiornikach  – 2h
  5. Właściwości materiałów stosowanych do budowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, porównanie właściwości materiałów sprężystych i lepko – sprężystych, rodzaje połączeń, wady i zalety materiałów w różnych warunkach lokalnych – 2h
  6. Podział kanalizacji pod względem: jakości prowadzonych ścieków, przepływu grawitacyjnego, pompowego i podciśnieniowego, głębokości ułożenia kanałów. Trasowanie kanałów, średnice, spadki, połączenia, studnie kanalizacyjne – 3h,
  7. Deszcze miarodajne do wymiarowania kanalizacji, współczynniki nierównomierności przepływu ścieków, obiekty sieci kanalizacyjnych i ich rola – 2h

Termin wykładów: październik-grudzień 2012

Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

a)    Posiadać stopień co najmniej doktora,

b)    Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów według przedstawionego wyżej programu

c)    Posiadać dorobek naukowy w zakresie zagadnień związanych z zaopatrzeniem w wodę i usuwaniem ścieków

d)    Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematyki zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków.

  1. Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć do Dziekana Wydziału (pawilon A-4, parter, pokój nr 30) wniosek wraz z CV, dokumentem potwierdzającym nadanie stopnia naukowego, wykazem publikacji oraz proponowaną stawką wynagrodzenia.

  1. Terminy procedury kwalifikacyjnej:

a)    Termin składania wniosków: – 23.07.2012 r.

b)    Termin ogłoszenia wyników naboru: – 26.07.2012 r.

10. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert.

Podstawowymi kryteriami oceny jest wykształcenie i doświadczenie kandydata w  prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematyki zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków oraz zaproponowana przez kandydata stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Waldemar Kępys (tel. 12-617-40-18; e-mail: kepys@agh.edu.pl).

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków