PRAKTYKA DLA STUDENTÓW II STOPNIA OCHRONY ŚRODOWISKA NA WGGiOŚ

Zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące praktyki dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Ochrona Środowiska na WGGIOŚ AGH organizowanej w ramach projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”

Czas trwania: 5 dni 

Terminy:  15.06.2012, 29.06.2012, 9-11.07.2012

Miejsce praktyki: Kraków; Bełchatów; Osiek, Piaseczno i Jeziorko; Kielce; Rudna

Zakwaterowanie: Kraków (w terminie 9-11.07.2012)

Program praktyki:

Technologie remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego związkami  organicznymi jak węglowodory i chlorowcopochodne, stosowane w Niemczech. Kryteria doboru i projektowania technologii remediacji oraz parametrów wykorzystywanego sprzętu.

  • Miejsce praktyki: Zueblin – Ochrona środowiska Sp. z o.o., Kraków –
  • Termin praktyki:  – 15.06.2012

Problemy zagrożenia środowiska wodno-gruntowego związane z wydobyciem i planowaną stopniową likwidacją eksploatacji głębokiego złoża węgla brunatnego, wielkoobszarowym lejem depresji wód podziemnych wywołanym odwodnieniem górotworu, składowaniem odpadów wydobywczych na zwałowiskach wewnętrznym i zewnętrznym oraz składowaniem odpadów paleniskowych – produktów spalania węgla (popiół, żużel).

  • Miejsce praktyki: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec
  • Termin praktyki:  – 29.06.2012

Problemy likwidacji wyrobiska zlikwidowanej kopalni siarki „Piaseczno” w złożonych warunkach hydrologicznych, zatapianego w wyniku wodnego kierunku rekultywacji o funkcjach rekreacyjnych. Przekształcenia powierzchni terenu związane z byłą eksploatacją siarki metodą otworową w zlikwidowanej kopalni „Jeziórko”. Wizja lokalna na terenie, gdzie prowadzone są prace ziemne związane z budową oczek wodnych i regulacją stosunków wodnych, w tym także dla celów turystycznych.

  • Miejsce praktyki: Siarkopol S.A. Kopalnia Siarki Osiek
  • Termin praktyki:  – 9.07.2012

Praktycznie zastosowanie metod remediacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego związkami  ropopochodnymi (węglowodorami) i chlorowcopochodnymi: metoda in situ, metoda ex situ, metoda selektywnej remediacji (SRM), bariera (ekran) ochronny, stacja oczyszczania wody podziemnej i powietrza gruntowego. Zapoznanie się ze sprzętem używanym w technologiach remediacji.

  • Miejsce praktyki: Hydrogeotechnika Sp. z o.o., Kielce
  • Termin praktyki:  – 10.07.2012

Zagrożenie i możliwości ochrony środowiska wodno-gruntowego w rejonie składowiska odpadów wydobywczych na przykładzie zespołu składowisk w Rudnej k/ Lubina: czynne składowisko odpadów poflotacyjnych rud Cu.

  • Miejsce praktyki: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny, Rudna
  • Termin praktyki: 11.07.2012