Nabór na opiekunów sprawujących odpłatną opiekę merytoryczną nad zadaniem pod nazwą: Wyjazdy Studyjne

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” koordynator projektu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol ogłasza:

Nabór
na opiekunów sprawujących odpłatną opiekę merytoryczną nad zadaniem pod nazwą: Wyjazdy Studyjne
 

 1. Termin wyjazdów studyjnych: maj 2012 r.
 2. Wymagania:

Kandydat na opiekuna wizyty studyjnej powinien:

 • Posiadać wykształcenie wyższe inżynierskie,
 • Posiadać doświadczenie na wyższej uczelni w organizowaniu bądź sprawowaniu opieki nad praktykami, wyjazdami studyjnymi, ćwiczeniami terenowymi itp.
 • Być pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub doktorantem wyższej uczelni oraz posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie inżynierii środowiska lub zarządzania środowiskiem lub geoinżynierii.

3. Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć do dr inż. Waldemara Kępysa (bud. A1, pok. 202) wniosek według wzoru, który dostępny jest na stronie www.zkk.agh.edu.pl

4. Terminy procedury kwalifikacyjnej;

 • Termin składania wniosków: – 19.12.2011 r.
 • Termin ogłoszenia wyników naboru: – 22.12.2011 r.

5. Wyłonienie kadry Wyjazdów Studyjnych nastąpi po spełnieniu wymogów formalnych na podstawie ofert cenowych przyjmując jako kryterium najwyższą ilość uzyskanych punktów.

 Informacje dodatkowe:

Opiekun wyjazdu studyjnego przebywa przez okres 5 dni roboczych wraz z grupą studencką w zakładach przemysłowych, gdzie sprawuje opiekę nad studentami oraz odpowiada za realizację programu merytorycznego wyjazdu. Do obowiązków opiekuna należy także:

 • organizacja pobytu grup studenckich w wytypowanych zakładach przemysłowych,
 • prowadzenie korespondencji i wszelkich uzgodnień z osobami odpowiedzialnymi
  w zakładach przemysłowych za organizację pobytu studentów w tych zakładach,
 • przygotowanie przewodnika do wyjazdu,

W trakcie pobytu na Wyjazdach Studyjnych AGH jako beneficjent projektu zapewnia opiekunom nocleg, transport i wyżywienie.

Warunki finansowe: zgodnie z przyjętym budżetem projektu „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”.

W przypadku ofert spełniających wymogi formalne a przekraczających możliwości budżetu zadania, cena będzie negocjowana.

Szczegółowych informacji w sprawie organizacji Wyjazdów Studyjnych w 2012 r. udziela dr inż. Waldemar Kępys (tel. 40-18, e-mail: kepys@agh.edu.pl).

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1

Cena (koszt) 60 %

2

Doświadczenie w organizowaniu bądź sprawowaniu opieki nad praktykami, wyjazdami studyjnymi, ćwiczeniami terenowymi itp. 20%

3

Stanowisko pracy 20%

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium: Wzór:
1 Cena (koszt)

Lc = ( Cmin/Cof ) * 100 * Wc

gdzie:

– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych

– Cof  –  cena podana w ofercie badanej

– Wc  –  waga kryterium ceny

2 Ld = D*Wd

D – Doświadczenie w organizowaniu bądź sprawowaniu opieki nad praktykami, wyjazdami studyjnymi, ćwiczeniami terenowymi itp.:
1 pkt. – wyjazd jednodniowy, 2 pkt. – wyjazd powyżej jednego dnia,

Dmax =10 pkt.

Wd – waga kryterium doświadczenia

3 Ls = S*Ws

S – stanowisko pracy: doktorant – 1 pkt., asystent – 2 pkt., adiunkt – 3 pkt., profesor – 4 pkt.

Ws – waga stanowiska pracy

Ilość uzyskanych punktów = Lc + Ld + Ls