Nabór pracowników do prowadzenia wykładów na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ogłasza:

NABÓR PRACOWNIKÓW

do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska.

1. Tematyka wykładów: Regionalna gospodarka odpadami komunalnymi – doświadczenia samorządów gminnych z wdrażania i realizacji kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi
2. Program wykładów:
a) Historia wdrażania regionalnego programu gospodarki odpadami komunalnymi.
b) Efekty realizowanego programu gospodarki odpadami komunalnymi:
– problemy gmin i firm komunalnych przy realizacji programu,
– uzyskane wyniki ekologiczne i społeczne.
c) Aspekty ekonomiczne selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
d) Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Termin wykładów: listopad – grudzień 2011
4. Wymiar godzinowy wykładów: 5 godzin
5. Wymagania:
Kandydat na wykładowcę powinien:
a) Posiadać wykształcenie wyższe,
b) Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów według przedstawionego wyżej programu,
c) Posiadać minimum 10-letnie doświadczenie we wdrażaniu programów gospodarki odpadami,
d) Posiadać minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
w zakładach gospodarki odpadami komunalnymi.
6. Wymagania formalne:
Kandydat winien złożyć do Dziekana Wydziału wniosek wraz z CV oraz proponowaną stawką brutto wynagrodzenia za godzinę wykładu.
7. Terminy procedury kwalifikacyjnej:
a) Termin składania wniosków: 14 listopada 2011 r.
b) Termin ogłoszenia wyników naboru: 15 listopada 2011 r.
8. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert.
Podstawowymi kryteriami oceny będzie doświadczenie kandydata
we wdrażaniu programów gospodarki odpadami oraz zaproponowana stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Waldemar Kępys (tel. 12-617-40-18; e-mail: kepys@agh.edu.pl).

Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
Dziekan Wydziału Górnictwa I Geoinżynierii
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków