Nabór pracowników do prowadzenia kursów wyrównawczych z biologii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia kursów wyrównawczych z biologii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Realizując projekt “Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Prodziekan Studiów Stacjonarnych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, koordynator zadania, ogłasza nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia kursów wyrównawczych z biologii dla studentów I roku I stopnia kształcenia kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.
Kursy wyrównawcze odbywać się będą w okresie pomiędzy 1.10.2011 a 15.12.2011.

Terminy składania wniosków: 07.10.2011.

Ogłoszenia wyników: 10.10.2011.

Szczegółowe zasady procedury wyłonienia kadry w poniżej zamieszczonych plikach:

GGiOS wniosek – nabór prowadzących

GGIOS zasady naboru prowadzących

Wnioski należy składać u mgr inż. Eweliny Ziętara – A-0, pok. 17, (tel. 46-03, e-mail: ezietara@geol.agh.edu.pl)

Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia kursów wyrównawczych z biologii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

RealizującprojektInżynieriaiOchronaŚrodowiskanaAGHkierunkizamawianeProdziekanStudiówStacjonarnychWydziałuGeologii,GeofizykiiOchronyŚrodowiska,koordynatorzadania,ogłaszanabórpracownikównaukowo-dydaktycznychdoprowadzeniakursówwyrównawczychzbiologiidlastudentówIrokuIstopniakształceniakierunkuOchronaŚrodowiskanaWydzialeGeologii,GeofizykiiOchronyŚrodowiska.

Kursywyrównawczeodbywaćsiębędąwokresiepomiędzy1.10.2011a15.12.2011.

Terminyskładaniawniosków:07.10.2011.
Ogłoszenia
wyników:10.10.2011.

Szczegółowe zasady procedury wyłonienia kadry w poniżej zamieszczonych plikach:

Wnioskinależyskładaćumgrinż.EwelinyZiętara-A-0,pok.17,(tel.46-03,e-mail:ezietara@geol.agh.edu.pl)