Nabór pracowników naukowo-dydaktycznych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

Realizując projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane” Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ogłasza:

Nabór

pracowników naukowo-dydaktycznych

do prowadzenia wykładów dla studentów studiów II stopnia

kierunku Inżynieria Środowiska

 1. Tematyka wykładów: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne
 2. Program wykładów:
  1. Konsekwencje charakteru przepływu dla projektowania i eksploatacji poszczególnych elementów systemów wodociągowych
  2. Właściwości materiałów i połączeń stosowanych przy budowie wodociągów
   i kanalizacji
  3. Korozja elektrochemiczna, ocena korozyjności wód, monitoring korozji, ochrona przed korozją rurociągów żeliwnych i stalowych
  4. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowych
  5. Rodzaje kanalizacji, zasady doboru wymiarów, spadków, połączeń kanałów i zmiana kierunku przebiegu, budowa studni kanalizacyjnych
  6. Obliczanie deszczy miarodajnych do wymiarowania kanalizacji
   i hydrauliczny dobór kanałów
  7. Rodzaje i konstrukcje przelewów burzowych, wymagania prawne
   w odniesieniu do przelewów, charakterystyka jakościowa ścieków deszczowych, roztopowych, bytowo – gospodarczych i ogólnospławnych
 3. Termin wykładów: październik 2011 – styczeń 2012
 4. Wymagania:

Kandydat na wykładowcę powinien:

  1. Posiadać stopień co najmniej doktora,
  2. Posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wykładów według przedstawionego wyżej programu,
  3. Posiadać dorobek naukowy w zakresie zagadnień związanych
   z zaopatrzeniem w wodę i usuwaniem ścieków
  4. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematyki zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków.
 1. Wymagania formalne:

Kandydat winien złożyć do Dziekana Wydziału wniosek wraz z CV, wykazem publikacji oraz proponowaną stawką brutto wynagrodzenia za godzinę wykładu.

 1. Terminy procedury kwalifikacyjnej:
  1. Termin składania wniosków: – 23 wrzesień 2011 r.
  2. Termin ogłoszenia wyników naboru: – 27 wrzesień 2011 r.
 2. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie zgłoszonych ofert.

Podstawowymi kryteriami oceny jest wykształcenie i doświadczenie kandydata
w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie tematyki zaopatrzenia w wodę
i usuwania ścieków oraz zaproponowana przez kandydata stawka wynagrodzenia za prowadzenie wykładów.

 

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Małgorzata Pawul (tel. 12-617-41-21;
e-mail: pawul@agh.edu.pl).