Rekrutacja na kierunki zamawiane

Jednym z głównych problemów gospodarki krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, jest niewystarczająca ilość absolwentów uczelni technicznych. Coraz szybszy rozwój technologii i związane z tym zagrożenia dla środowiska naturalnego spowodowały konieczność kształcenia specjalistów z tego zakresu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydziały: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Geoinżynierii, oferują możliwość kształcenia na kierunkach zamawianych: Inżynierii i Ochronie Środowiska.

Rekrutacja na w/w kierunki została rozpoczęta w roku akademickim 2009/10 i będzie trwała przez najbliższe 2 lata, tj. 2010/11, 2011/12.

Celem projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Projekt „Inżynieria i Ochrona Środowiska na AGH – kierunki zamawiane”, który finansowany jest w ramach IV Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”) z Europejskiego Funduszu Społecznego, uzyskał akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach realizowanego projektu przewidziano comiesięczne, bezzwrotne stypendia dla najlepszych studentów w wysokości 1 000 zł.

Uczelnia dysponuje doświadczoną i przyjazną studentom kadrą naukową, posiada bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria naukowe. Studenci podczas trwania studiów pracują na wysokiej klasie sprzęcie specjalistycznym. Biorą udział w licznych dodatkowych zajęciach podnoszących atrakcyjność kształcenia, m.in. specjalistycznych kursach językowych, a także praktykach oraz stażach studenckich, za które otrzymują wynagrodzenie.

AGH nie pozostawia również bez pomocy studentów I roku mających kłopoty z przedmiotami technicznymi, oferując bezpłatnie dodatkowe kursy wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii i biologii.